×
Meniu

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Arhitect-șef/arhitectă-șefă din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova

PRIMĂRIA ORAȘULUI  LEOVA

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Arhitect-șef/arhitectă-șefă din cadrul aparatul Primăriei orașului Leova.

Scopul general al funcției:

Asigurarea politicii statului privind amenajarea teritoriului, urbanismului și arhitecturii.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea elaborării planurilor urbanistice și  documentației de urbanism și amenajare a teritoriului.
 2. Elaborarea regulamentului local de urbanism și asigurarea respectării normelor legale în domeniul.
 3. Asigurarea respectării normelor privind calitatea în construcții și a termenilor de realizare a construcțiilor de către agenții economici.
 4. Eliberarea potrivit legislației în vigoare a certificatelor de urbanism, autorizații de construcție, desființare, schimbare a destinației, autorizațiilor privind publicitatea.
 5. Elaborarea proiectelor de decizii și dispoziții, a petițiilor și solicitărilor în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

Condițiile de participare la Concurs:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exercițiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, formularul medical cu nr.086/e (aprobat de către Ministerul Sănătății);
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică, conform art. 64 alin. (1) lit. a), b), f ) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerințe specifice:

Studii: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură, după caz, pot fi încadrate persoane cu studii medii de specialitate absolvite cu diplomă.

Vechimea în domeniu: 6 luni de experiență profesională în domeniu, abilități de utilizare a computerului.

Cunoștințe: cunoașterea legislației în domeniul, cunoașterea modului de funcționare a autorității publice, cunoștințe în domeniul legislației ce reglementează activitatea de serviciu.

Cunoștințe de operator la calculator: Word, Excel, Internet.

Abilităţi:

a) realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii și urbanismului;
b) posedă cunoștințe aprofundate în domeniul legislației generale și speciale;
c) manifestă abilități de soluționare a problemelor complexe în domeniul de competență;
d) dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor Atitudini.

Obiectivitate în aprecierea şi analiza situațiilor, receptivitate, spirit de echipă, sinceritate, dispus la colaborare, responsabilitate, disciplină, creativitate, tendință către dezvoltare profesională continuă.

Candidații, în termenul indicat în informația privind condițiile de desfășurare a concursului, depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:

a) formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (se anexează);
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
e) certificatul medical –  formularul medical cu nr.086/e;
f) cazierul judiciar.
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă:

 • La concurs sunt admiși numai candidații ale căror dosare de concurs sunt complete. Dosarele de concurs depuse peste termenul-limită nu se examinează de către comisia de concurs, fapt ce va fi consemnat  cu notificarea candidatului prin poștă electronică sau telefon.
 • Copiile documentelor nominalizate prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu originalul lor, pentru a fi verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarul de concurs poate fi depus la Primăria orașului Leova:
Adresa: str. Unirii, nr. 22, bir. nr. 3, or. Leova;
până la data de 02.07.2024, ora 1200;
Tel.: (+373 0263) 23503;
atât fizic cât și prin adresa de e-mail: primaria.leova@apl.gov.md;
persoana de contact: Alina ROȘCA.

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Arhitect-șef/arhitectă-șefă din cadrul aparatul primăriei orașului Leova.

Bibliografia concursului:
Constituția Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Acte normative în domeniul administrației publice:

 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 1350/2000 privind activitatea arhitecturală;
 • Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului;
 • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;
 • Legea nr. 75/2015 cu privire la locuințe;
 • Cod nr. 434/2023 urbanismului și construcțiilor;
 • HG nr. 499 din 30.05.2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea  organelor locale de arhitectură și urbanism;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri.