×
Meniu

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante- specialist în domeniul juridic

…………………Primăria oraşului Leova………………

autoritatea  publică

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante; -specialist în domeniul juridic– 1 funcție vacantă

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22.

Contacte: telefon: 2-22-06

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea conformității actelor administrative ale primarului, Consiliului orășenesc cu prevederile cadrului legislativ și normativ în vigoare. Asigurarea juridică a activității autorităților publice locale.

Sarcinile de bază: conform fișei postului

 • Elaborarea contractelor, regulamentelor și altor acte juridice;
 • Elaborarea cererilor de chemare în judecată, referințelor, cererilor și demersurilor în procedura de judecată;
 • Reprezintă, în modul stabilt, interesele autorităților administrației publice locale (consiliul local, primarul) în instanțele de judecată;
 • Acordă funcționarilor și serviciilor publice subordonate asistență juridică pe chestiunile ce țin de competența APL;
 • Consultarea și informarea debitorilor cu referire la datorie (Formarea si expedierea somatiilor);
 • Înregistratea și evidența dosarelor personale a angajaților;

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • este apt, din punct de vedere a sănătăţii conform certificatului medical;
 • are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă respectivă funcţiei;
 • nu are antecedente penale;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii, în termenul indicat mai jos, depun personal dosarul de concurs care conţine:

 • formularul de participare conform regulamentului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii superioare ;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul juridiciar.;
 • Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografie;

– Constituţia Republicii Moldova;
– Codul Fiscal al Republicii Moldova ;
– Legea contabilităţii, nr. 113-XVI din 27.04.2007 ;
– Legea privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003;
– Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
– Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
– Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008;
– Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
– Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02.2008;
– Legea cu privire la combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25.04.2008;
– Codul Administrativ ( 2018)
– Legea privind contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 30 august 2022, inclusiv, ora 17.00