Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Primăria oraşului Leova autoritatea  publică anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante;

director ”Școala sportivă din orașul Leova”   – 1 funcţie temporar vacantă

director ”Centrul de creație a copiilor din orașul Leova”  – 1 funcţie temporar vacantă

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional l a sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22.

Contacte: telefon: 2-39-40

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei extraşcolare depun personal, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

Acte necesare;

1) Cererea de participare la concurs;

2) Copia actului de identitate;

3) Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

4) Copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;

5) Copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;

6) Copia carnetului de muncă;

7) Curriculum vitae de model Europass;

8) Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

9) Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

10) Proiectul planului de dezvoltare al instituţiei pentru 5 ani;

11) Lista actelor depuse cu paginile numerotate.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 22 aprilie 2021, inclusiv, ora 17.00