Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

Plan strategic de dezvoltare

Proiect

STRATEGIA LOCALĂ

DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ INTEGRATĂ

A ORAŞULUI LEOVA

2015-2020

CUPRINS:

Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată a oraşului Leova……………………….. 4

 1. SUMAR EXECUTIV………………………………………………………………………………………………… 4
 1. INTRODUCERE……………………………………………………………………………………………………… 4

III. CONTEXT STRATEGIC………………………………………………………………………………………. 5

 1. ANALIZA-DIAGNOSTIC………………………………………………………………………………………. 6

4.1 Prezentarea generală a oraşului………………………………………………………………………………… 6

4.1.1 Caracteristicile fizico-geografice…………………………………………………………………………….. 6

4.1.3 Repere istorice………………………………………………………………………………………………………. 6

4.2 Capitalul natural……………………………………………………………………………………………………… 7

4.2.1 Fondul forestier, flora şi fauna………………………………………………………………………………. 7

4.2.2 Apele de suprafaţă şi apele subterane…………………………………………………………………….. 8

4.2.3 Clima şi aerul………………………………………………………………………………………………………… 9

4.2.4 Solurile şi subsolurile……………………………………………………………………………………………… 9

4.3 Planificarea spaţiilor localităţii………………………………………………………………………………… 10

4.3.1 Dezvoltarea urbanistica……………………………………………………………………………………….. 10

4.4 Mediul social-cultural……………………………………………………………………………………………… 10

4.4.1 Demograifa, procesul migraţionist, incidenţa factorului sărăciei…………………………….. 10

4.4.2 Viaţa asociativă……………………………………………………………………………………………………. 11

4.4.3 Cultura……………………………………………………………………………………………………………….. 1

4.4.4 Sportul………………………………………………………………………………………………………………… 12

4.4.5 Odihnă şi divertisment…………………………………………………………………………………………. 2

4.4.6 Mass media…………………………………………………………………………………………………………. 1

4.5 Serviciile sociale………………………………………………………………………………………………………12

4.5.1 Educaţia……………………………………………………………………………………………………………… 1

4.5.2 Ocrotirea sănătăţii………………………………………………………………………………………………. 13

4.5.3 Asigurarea cu locuinţe şi facilităţi de confort……………………………………………………….. 13

4.6 Dezvoltarea economică…………………………………………………………………………………………… 15

2

4.6.1 Privire de ansamblu…………………………………………………………………………………………….. 15

4.6.2 Industria……………………………………………………………………………………………………………… 16

4.6.3 Agricultura…………………………………………………………………………………………………………. 16

4.6.4 Comerţ şi servicii…………………………………………………………………………………………………. 17

4.6.5 Turism………………………………………………………………………………………………………………… 18

4.7. Infrastructura……………………………………………………………………………………………………….. 21

4.7.1 Reţeaua de transport…………………………………………………………………………………………… 21

4.7.2 Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare…………………………………………………………… 21

4.7.3 Reţele energetice, eficienţa consumului de energie, utilizarea energiei regenerabile .. 22

4.7.4 Reţelele de telecomunicaţii……………………………………………………………………………………. 23

4.7.5 Infrastructura administrativă………………………………………………………………………………. 23

4.7.6 Managementul deşeurilor…………………………………………………………………………………….. 24

4.8. Mediul ambiant şi situaţia ecologică……………………………………………………………………….. 27

4.8.1 Factorii calităţii mediului – apele, solurile, aerul……………………………………………………. 27

4.8.2 Designul hidrologic………………………………………………………………………………………………. 30

4.8.3 Educaţia ecologică şi activităţi în folosul comunităţii……………………………………………… 31

4.9. Guvernarea locală/Indicatori de performanţă………………………………………………………… 32

 1. Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată. Cadrul General al Strategiei 37
 1. Obiectivele strategice de dezvoltare a oraşului…………………………………………………………. 38

VII. Planul de acţiuni privind realizarea Strategiei  locale de dezvoltare socio-economică

integrată.…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

VIII. Monitorizarea şi evaluarea…………………………………………………………………………………… 53

 1. PORTOFOLIUL DE PROIECTE…………………………………………………………………………. 5

3

Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată a oraşului Leova

 1. SUMAR EXECUTIV

Dezvoltarea durabilă şi descentralizarea administraţiei publice reprezintă astăzi un obiectiv major al managementului public naţional, activităţi chemate să avantajeze o dezvoltare economică şi socială echilibrată a localităţilor, prin utilizarea eficientă a tuturor resurselor (umane, materiale şi instituţionale) şi prin eficientizarea activităţilor la nivel local.

Planificare strategică integrată la nivel local reprezintă un instrument esenţial prin intermediul căruia se stabilesc obiectivele de dezvoltare a localităţii pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi modalităţile de realizare a acestora. În acest sens, Strategia de dezvoltare social-economică (SDSE) locală constituie cadrul în care se va realiza dezvoltarea integrată, incluzivă şi armonioasă a comunităţii, iar calitatea vieţii locuitorilor se va ameliora pe parcursul implementării acesteia. Acest cadru serveşte atît intereselor private, cît şi celor publice, datorită menţinerii şi îmbunătăţirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu de care cetăţenii şi firmele au nevoie pentru a prospera pe termen lung.

 

 1. INTRODUCERE 2.1. Context locaL

Strategia de dezvoltare socio-economică a oraşului Leova (SDSE) reprezintă un document complex de politici, elaborat în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP), cu asistenţa experţilor Centrului CONTACT.

Ținînd cont de obiectivele enunțate și conținutul documentului, prezenta Strategie de dezvoltare socio-economică a oraşului Leova devine instrumentul principal de planificare strategică a dezvoltării pentru perioada de pînă în anul 2020.

 • Activitățile realizate pentru elaborarea SDSE

În cadrul procesului de elaborare SDSE, Primăria oraşului Leova a fost sprijinită de echipa de consultanţi ai Centrului CONTACT şi experţi LGSP, care în comun au realizat următoarele activități:

 • Etapa 1. Diagnosticul situaţiei existente/Elaborarea profilului
 • Etapa II. Elaborarea Strategiei
 • Etapa III. Discutarea şi aprobarea documentului strategic
 • Elementele de creare a identităţii oraşului

Orașul Leova este caracterizat ca un oraș liniștit, verde, situat pe malul rîului Prut. Unul dintre cele mai importante elemente de brand al oraşului Leova este legat de rezervația naturală ”Lebăda Albă”, creată în iunie 1998, prin adoptarea Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Rezervația este situată în partea de Sud-Vest a orașului Leova. Aici timp îndelungat cuibăresc cîteva perechi de lebede albe.

 

4

 

Un monument de importanţă culturală şi istorică, care poate fi inclus în lista elementelor de brand a oraşului este lăcașul sfînt ”Cuvioasa Sfînta Paraschiva”, datată din anul 1791.

Un alt element de brand este și Pavajul (caldarîm) străzii centrale a orașului și aleea de castani. Un monument natural ce poate servi element de brand al orașului poate fi Stejarul pedunculat, secular, care are peste 500 de ani.

Festivalul regional muzical ”Ecoul de la Baștină” în cinstea regretaților compozitori Petre și Ion Alde-Teodorovici, care s-au născut în orașul Leova, de asemenea constituie un element de brand al orașului. Alte elemente de branding: rîul Prut, complexul de fortificații ”Valul lui Traian”, Rezervatia naturala “Plante spontane de zonă umedă”

III. CONTEXT STRATEGIC

Elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică (SDSE) a orașului Leova se realizează într-un context strategic unic. Înțelegerea contextului strategic, care se referă în mod special la totalitatea de condiții și factori interni și externi care influențează sau pot să influențeze dezvoltarea orașului, asigură elaborarea unei strategii corelată și armonizată cu țintele și obiectivele de dezvoltare stabilite la nivel raional, regional și național.

Contextul strategic de elaborare și implementare a strategiei este puternic influențat de doua procese importante: descentralizarea și regionalizarea. În primul caz, prin descentralizare autoritățile publice locale ale orașului Leova sunt formal și politic responsabile de organizarea și dezvoltarea serviciilor publice în comunitate, iar procesele de regionalizare asigură condiții de cooperare la nivel local, regional pentru organizarea eficiență și durabilă a acestor servicii.

Coerența documentelor de politici locale cu cele regionale și naționale asigură condiții privind cooperarea la nivel local și regional, eficiența atragerii și valorificării investițiilor, consens privind dezvoltarea și durabilitatea intervențiilor. De asemenea, un cadru strategic coerent asigură avantaje privind competivitatatea teritorială și guvernanța

 1. ANALIZA-DIAGNOSTIC

4.1 Prezentarea generală a oraşului

4.1.1 Caracteristicile fizico-geografice

Oraşul Leova este situat în partea de Sud-Vest a RM, la o distanţă de 91 (100) km de la capitala ţării – mun. Chişinău. El este centrul administrativ, economic şi cultural al raionului care poartă aceeaşi denumire şi în care sunt incluse 40 de localităţi: 2 oraşe şi 38 de localităţi rurale. Fiind amplasat pe malul stîng al rîului Prut, Leova se află în vecinătateă nemijlocită cu hotarul dintre Republica Moldova şi România. Suprafaţa totală ocupată de oraş este de 34,13 km2. Numărul de locuitori este de 10,9 mii persoane (conform datelor BNS la 01.01.2014). După numărul de locuitori el ocupă locul VI printre cele 8 oraşe ale Regiunii de

Dezvoltare Sud.

Oraşul este traversat de autostrada de importanţă naţională R-34, Chişinău – Leova – Cahul şi se află la o distanţă de 22 km de la calea ferată (staţia Iargara).

Conform recensamîntului din anul 2004, populaţia oraşului are următoarea structură etnică:

86% – moldoveni/români,

6% – ruşi,

3% – bulgari,

3% – ucraineni,

2% – alte etnii.

4.1.2 Relieful

 

Oraşul Leova este situat la o altitudine de aproximativ 40 m faţă de nivelul mării. Relieful localităţii este reprezentat de o pantă, care coboară lent de la Est spre Vest, adică de la Podişul central spre lunca rîului

Prut. Unghiul de înclinare al pantei este mic – între 5-7 grade, iar suprafaţa pantei este plată, înălţimile relative ale acesteia încadrîndu-se între limitele 0-9 m

4.1.3 Repere istorice

Istoria oraşului Leova începe din perioada anilor 1489 – 1495, cînd Ştefan – Voievodul Moldovei, mai întîi printr-un ordin emis la Suceava la 13 martie 1489 întăreşte o bucată de pămînt la gura rîului Sărata pentru loc de sat, iar mai apoi, printr-un act juridic datat cu 23 ianuare anul 1495, încredinţează unor

6

slujitori ai săi – fraţii Petru şi Leova un teren în apropierea aceluiaşi rîu. Astfel, atît anul 1489 cît şi anul 1495 pot fi consideraţi drept ani de fondare a oraşului Leova. După cum se vede, denumirea localităţii provine de la numele Leova pe care-l purta unul dintre cei 2 fraţi.

În anul 1806 Leova este atestat ca târg într-un document semnat de Constantin Moruzzi, domnul

Moldovei, prin care proprietarul oraşului Leova – logofătul Costache Ghica, este împuternicit să strângă contribuţii de la toţi negustorii care vin la iarmaroace.

În 1812 Leova devine punct vamal şi punct de grăniceri. În anul 1835 cârmuirea județeană din Leova a fost transmisă satului Frumoasa, căruia în același an i s-a schimbat denumirea în Cahul și i s-a conferit statutul de orășel. Marii negustori din Leova fac o încercare de a întoarce cîrmuirea județeană, adresîndu-se cu o scrisoare din partea tuturor locuitorilor către guvernatorul Novorusiei și Basarabiei, dar au primit un refuz categoric. Între 1859 și 1878, tîrgul Leova a reintrat între granițele Principatelor Unite ale Moldovei și României, fiind oficial atestat în 1860, ca cea de a 32-a localitate urbană, cu o populație de 1845 locuitori.

La 7 octombrie 1878, după reanexarea localității de către Rusia țaristă, Leova avea 350 de gospodării, o biserică ortodoxă, 5 sinagogi, 5682 desetine de pământ arabil, 60 de livezi mari, o moară de aburi şi 6 mori de vânt, cîteva crîşme si magazine mici.

Prima școală din localitate a fost deschisă În anul 1885.

Pe la sfârşitul sec. XIX în Leova activau peste o mie de negustori străini (preponderent greci și evrei) şi o colonie germană, care număra 115 nemţi.

În 1923 tîrgușorul Leova avea 1075 de case şi 3422 de locuitori, iar în 1933 – deja 7 mii de locuitori. Statutul de oraş localitatea l-a primit în 1940. După cel de al doilea război mondial în oraș au început să se construiască case cu multe etaje, au început să fie deschise noi unități de producție, fabrica de panificație, de brânzeturi, de vinuri, de produse etero-oleoaginoase, tipografia, baza de transport auto, organizația de construcție, combinatul de deservire socială, spitalul și policlinica, farmacii, o stație veterinară, școala auto, școala profesională, librăria, grădinițe de copii, cinematograful, casa de cultură, stația sanitaro-epidemiologică.

La 18 august, 1988 în orașul Leova a fost deschis primul Liceu Teoretic ce poartă numele lui ”Constantin Spătaru”.

În 1998 apare primul ziar independent din orașul Leova „CUVANTUL LIBER”.

În orașul Leova s-au născut ilustre personalități ale artei, așa cum sunt: frații Petre și Ion Teodorovici, compozitorul Gheorghe Crețu, renumitul violinist Laurențiu Nujnoi, conducătorul formației ”Pro-Bahus” Veaceslav Nicolau, actrița de teatru și cinema Margareta Nazarchevici, actorul teatrului dramatic ”Luceafărul” Vladimir Zaiciuc. În anul 1955 colegiul agrar din orașul Leova a fost absolvit de Maria Bieșu, cîntăreață de opera din Republica Moldova.

La 7 iulie 2006, în orașul Leova a avut loc deschiderea oficială a Centrului de Informare și Documentare pentru Tineret. Deschiderea Centrului a fost posibilă datorită sprijinului acordat de Uniunea Europeană în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui, România, Consiliul Raional Leova și Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătaru”, județul Vaslui.

4.2 Capitalul natural

4.2.1 Fondul forestier, flora şi fauna

Teritoriul raionului Leova este situat în zona de silvostepă și stepă. Vegetația spontană de stepă (păiuș, negară) s-a păstrat numai pe malurile abrupte ale rîpilor și în locurile ponorîte.

Ocolul silvic Leova face parte din ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara”. Fondul forestier al raionului Leova este amplasat pe o suprafață de 6095,9 ha, dintre care orașului Leova îi revine 241,6 ha. El reprezintă o fîșie îngustă amplasată de-a lungul rîului Prut. Pînă în anul 2004 fondul forestier al orașului alcătuia 201,03 ha.

Arbori răspîndiţi în lunca r. Prut: salcia albă/răchita, zălog – salcie cenuşie, salcia plîngătoare, salcia căprească, plopul alb, plopul negru, carpen, frasin, salcîm alb, salcîm boeresc, cireş păsăresc, stejar pufos, stejar pedunculat, gorun, alun, dudul negru, dudul alb, măslinul sălbatic ş.a.

Plante spontane: stuful, rogozul, talpa gîştei, pelinul argintiu, pelinul verde, urzica, rostopasca, murele, papura, cucuta, coada şoarecelui.

 

7

Dintre reprezentanții faunei sunt întîlnite aşa specii precum: fazanul comun, lişiţa, raţa sălbatică, lebăda albă, pescăruşii, prepeliţele, dihorele, vulpea, aricii, broasca ţestoasă de baltă, şopîrla verde şi cenuşie, şarpe de casă.Fondul forestier este utilizat în principal în calitate de combustibil pentru foc. Printre problemele existente legate de protecția și dezvoltarea fondului forestier se numără lipsa forțelor de muncă care să fie încadrate în lucrări de sădire, protejare a fondului forestier, incendiile frecvente care distrug fondul forestier, tăierile ilicite.Informația a fost furnizată de reprezentanții ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” și secția statistică Leova.Rezervaţia naturală „Lebăda Albă” a fost creată în iunie 1998 prin adoptarea legii privind fondul ariilor protejate de Stat. Rezervaţia este situată în partea de Sud-vest a oraşului Leova, în lunca cursului inferior al rîului Prut. Aici timp îndelungat cuibăresc cîteva perechi de lebede albe. Aria totală a rezervaţiei – 30 ha. Deţinător funciar – Primăria or.Leova.Lacul care reprezintă această rezervaţie, crează condiţii favorabile pentru reproducerea diferitor specii de păsări de baltă, iar în perioada de pasaj serveşte ca loc de hrană şi odihnă pentru raţe, stîrci, găinuşe de baltă, pescăruşi. Investigaţiile floristice au demonstrat prezenţa a 111 specii de plante vasculare ierboase şi 4 esenţe de arbori caracteristici pentru luncile umede din vecinătatea albiei rîului Prut. Lista speciilor găsite în rezervaţie, denotă prezenţa a 20 de taxoni pratoformanţi care aparţin de familia poaceae, 10 din fabaceae, 6 din ciperaceae ş.a.

Lunca inundabilă cu vegetaţie de baltă – cu S – 50 ha, situată în partea de Nord-Vest a or.Leova, în lunca cursului inferior al r. Prut, lîngă ecosistemul acvatic „Lebăda albă”. Deţinător funciar – primăria or.Leova.

4.2.2 Apele de suprafaţă şi apele subterane Apele de suprafaţă

 

Resursele acvatice ale orașului sunt formate de rîul Prut cu o suprafață totală de 54,15 ha. Orașul este amplasat pe malul rîului Prut, al doilea rîu după mărime din Republica Moldova. În oraş există 2 izvoare cu apă potabilă și 178 de fîntîni.Apele rîului Prut sunt utilizate în special ca sursă de apă potabilă pentru locuitorii orașului și a satelorînvecinate.

Apele subterane

Apele subterane se află la o adîncime de 16 – 18 m._În ultimii 10 ani, a apărut tendinţa de scădere a nivelului apelor subterane.

Majoritatea surselor de ape subterane conţin un procent ridicat de sulf, flor, ftor faţă de normele stabilite. Majoritatea pot fi folosite doar ca apă tehnică.

În oraș mai există trei sonde de apă mineralizată cu o adîncimen de peste 300 de metri. Două sonde sunt conservate iar una este deschisă pentru ca populația sa folosească această apă în scopuri curative. Una din principalele problemele cu care se confruntă APL privind întreţinerea şi utilizarea apelor subterane din localitate este gradul înal de poluare a lor din cauza inexistenţei reţelelor de canalizare în sectorul particular.

Sursele de apă potabilă

Sursa prinicipală de aprovizionare cu apă potabilă a orașului sunt apele rîului Prut. Capacitatea anuală a surselor de apă folosite pentru îndestularea necesităţilor oraşului este de 2830,2 mii m3/an.

Acoperirea necesităților de apă potabilă ale orașului Leova în perioada 2009-2013:

8

 

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o  
1. Volumul de apă consumat în scopuri 0,16 0,17 0,17 0,18 0,17  
  menajere, mil. m3/an            
2. Capacitatea surselor de apă potabilă, mil. 2803,2 2803,2 2803,2 2803,2 2803,2  
  m3/an            
3. Gradul de acoperire a necesităţilor localităţii 100 100 100 100 100  
  în apă potabilă, %            

 

La moment (2010-2014) este în derulare proiectul finanțat de BERD ”Reconstrucția rețelelor de apeduct și canalizare a orașului Leova”, cu un buget de 2 700 000 euro, dintre care 900 000 rambursabile iar

1 800 000 sub formă de grant. Proiectul prevede construcția rețelelor de apeduct cu o lungime de 18000 m și 8000 m rețele de canalizare.

Probleme legate de aprăvozionarea orașului cu apă potabilă:

Capacități la limita minimă ale surselor de apă disponibile pentru satisfacerea necesităților localității.

4.2.3 Clima şi aerul

Clima este temperat-continentală. Temperatura medie a aerului în luna ianuarie este de -3,5°C, iar în luna iulie este de +21,5°C. Teritoriul orașului Leova aparţine zonei cu umiditate insuficientă. Precipitațiile anuale sunt de 445 de milimetri. (Pentru comparație: cantitatea anuală de precipitaţii în zona de nord a țării este de aproximativ 620 mm, iar în zona de sud – 490 mm).

Teritoriul raionului Leova este situat în zona de silvostepă și stepă.

Trendul frecvenţei şi durităţii manifestării factorilor climaterici nefavorabili (secete, ploi cu grindina, îngheţuri de primăvara) din ultimii 10 ani?

Denumirea indicatorilor 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
                         
Ploi cu grindina 1 2 3 2 1 2 1 3 2  
Îngheţuri de primăvara 1 1 1 1 1 1  
Secete severe 1 1  
Inundaţii 1 1  
Pierderi estimative de producţie 1 1 1  
agricolă, mil. lei  
                       

Probleme importante:

Una dintre problemele majore este menținerea frecvenţei şi puterii de manifestare a factorilor climaterici de risc (secete, ploi cu grindină, îngheţuri de primăvara) în ultimii 15 ani, fapt care condiţionează pierderi crescînde pentru agenţii economici ai oraşului ce activează în agricultură şi, astfel, îngreunează dezvoltarea activităţilor economice din domeniul agricol.

Informația a fost preluată din sursele primăriei.

4.2.4 Solurile şi subsolurile

Capitalul funciar existent în localitate şi în preajma acesteia constituie 3413,63 ha, dintre care 2234,52 ha (65%) le reprezintă terenurile care pot fi utilizate în scopuri agricole (ciornoziom), iar 1179,11 ha sunt terenuri care nu pot fi utilizate in scopuri agricole. Bonitatea medie a terenurilor agricole după structura solului e de 61 b/ha.

Tipul solurilor – ceornoziomice (obișnuit, levigat, carbonizat), cenușiu, de pădure, și în valea rîurilor și lunca Prutului – aluviunile și de fîneață.

Pe Teritoriul orașului Leova nu activează nici o carier

9

4.3 Planificarea spaţiilor localităţii          
4.3.1 Dezvoltarea urbanistica          
Orașul Leova are un Plan Urbanistic General vechi care necesită a fi actualizat.      
Intravilanul şi suprafeţele diferitor tipuri de terenuri         km2
Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013
Intravilan total, inclusiv: 24,06 24,16 24,36 24,57 24,57
Terenuri ocupate cu clădiri publice şi administrative 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Terenuri ocupate cu fondul locativ 2,59 2,59 2,59 2,69 2,69
Spaţii verzi (parcuri şi scuaruri) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Terenuri ocupate de reţeaua de străzi şi drumuri 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Terenuri ocupate de obiecte industriale 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Terenuri cu destinaţie agricolă 14,20 14,30 14,50 14,61 14,61
Fondului silvic 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84
Terenuri destinate fondului apelor 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Alte terenuri 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

Informație furnizată de secția de statistică a raionului Leova, rapoartele statistice.

4.3.2 Descrierea topografică

Descrierea principalelor zone ale localităţii 1) Zona administrativă:

Amplasamentul: partea centrală a oraşului

Suprafaţa aproximativă şi ponderea acesteia în intravilan: 28,7 ha / 3,65 % din suprafața totală a orașului.

2) Zonele de agrement:

Amplasamentul: partea centrală, sud-vest a oraşului

Suprafaţa aproximativă şi ponderea acesteia în intravilan: 102 ha /12,9 % 3) Zonele rezidenţiale:

Amplasamentul: partea centrală şi nord-est a oraşului

Suprafaţa aproximativă şi ponderea acesteia în intravilan: 404 ha / 51,14% 4) Zona industrială:

Amplasamentul: partea de sud-est a oraşului

Suprafaţa aproximativă şi ponderea acesteia în intravilan: 42 ha / 5,3 %

Informație furnizată de arhitectorul general al orașului, din planul urbanistic al orașului.

4.4 Mediul social-cultural

4.4.1 Demograifa, procesul migraţionist, incidenţa factorului sărăciei

 

Trendul de evolutie a principalilor indicatori demografici din localitate

Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
             
Populaţia stabilă din localitate 10900 10900 10900 10900 10800  
Populația prezentă la 01 ianuarie, locuitori 10000 10000 10000 10000 10000  
Numărul nou-născuţilor 94 107 117 94 89  
Numărul decedaţilor 120 103 117 118 97  
Sporul natural al populaţiei, pesoane – 26 4 0 -24 -8  
Rata de natalitate, nou-născuţi/1000 locuitori 8,6 9,8 10,7 8,6 8,2  
Rata de mortalitate, decedaţi/1000 locuitori 11 9,4 10,7 10,8 8,9  
Coeficientul îmbătrînirii populaţiei, 12,9 13,3 13,8 14,4 15,4  
pers.>60ani/100 locuitori  
           
Indicile sarcinii demografice 4,5 4,4 4,3 4,3 4,4  
Indicile sarcinii demografice, 44,8 43,7 43,0 43,1 43,8  
pers. inapte/100 pers. apte  
           

 

Sursa: Biroul National de Statistica, Secţia statistică demografică, http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/TER/02%20POP/02%20POP.asp

 

10

 

Probleme:

 

 • O mare parte a populaţiei apte de muncă cîştigă un salariu la limita minimului de existenţă determinat pentru aceştia.

 

 • O mare parte a pensionarilor din localitate primesc pensii sub nivelul minim de existenţă determinat pentru aceştia.

 

 • Nivelul nominal al salariului mediu lunar creşte, pe cînd nivelul real al acestuia stagnează sau chiar se diminuează.

 

4) Nivelul nominal al pensiilor medii lunare creşte, pe cînd nivelul real al acestora stagnează sau chiar se diminuează.

 

5) Înregistrarea copiilor nou-născuți se face la locul nașterii și nu după viza de reședință a părinților.

 

 

4.4.2 Viaţa asociativă

 

În localitate sunt înregistrate 8 asociaţii obşteşti: AO „Orhideea”, AO „Parteneriat Social”, AO „Pyretus”, AO „Enigma”, Centrul de Sănătate „Camelot”, Organizaţia Umanitară „Dăruind vei dobîndi”, AO „Se-An-Do”. ONG-rile locale activează în principiu în domeniul social (educaţie, ecologie, mod de viaţă sănătos, protecţia drepturilor copiilor, persoanelor cu dizabilităţi).

 

De către ONG-urile locale au fost realizate 30 proiecte regionale și republicane. Iată cîteva dintre ele:

 

 • Crearea Centrului de instruire profesională, implementat de AO „Orhideea” în parteneriat cu Asociaţia „ACASĂ”
 • Crearea Centrului Comunitar „Încredere”, AO „Parteneriat Social” cu Asociaţia „ACASĂ” –

JANIVO

 • Lucrări de artizanat din lozie, AO „Parteneriat social”, cu Departamentul Elveţiei
 • Amenajarea Parcului orăşenesc, AO „Pyretus”, cu Centrul Contact
 • Asigurarea cu apă potabilă a locatarilor str. Luceafărul, AO „Pyretus”

 

 • Reabilitarea încăperilor sanitare în Azilul pentru persoanele în etate şi cu dizabilităţi din Leova Organizaţia Umanitară „Dăruind vei dobîndi”.

 

Pe parcursul ultimilor 5 ani, ONG-le ce activează în oraş au atras fonduri extrabugetare în valoare totală de circa 3,5 mln. lei.

 

 

4.4.3 Cultura

 

Activitățile culturale se desfășoară în sala de concert a palatului de cultură. În anul 2013 au fost organizate 38 de concerte, 27 evenimente culturale. În oraș mai activează o școală de arte în care învață 160 de elevi (2013), un muzeu de istorie și etnografie care este vizitat anual de peste 6700 de vizitatori, două biblioteci, cu un fond total de carte în număr de 50862 exemplare, cinci colective de dans, un cerc de pictură și două cercuri literare. În oraș pe lîngă casa de cultură activează colectivul model de dans și muzică populară ”Pruteanca”, ansamblul folcloric ”Opincuța”, o fanfară. Volumul de resurse alocat în anul 2013 pentru promovarea şi dezvoltarea culturii în localitate a fost de 45 mii lei ce constituie circa 35-40% din necesar.

 

Festivalul regional ”Ecoul de la Baștină” este organizat anual în memoria compozitorilor Petru și Ion Alde-Teodorovici. Festivalul regional de muzică și dans popular ”La o margine de Prut”. Festivalul tradițiilor și obiceiurilor de iarnă ”Vom ura, vom tot ura…”. Concursul de muzică ușoară ”Serenadele verii”, concursul de frumusețe ”Miss Leova”, concursul cultural-sportiv ”Vatra haiducului”.

 

Patrimoniul cultural:

 • Sistemul de fortificații ”Valul lui Traian” de Sus (întinderea totală a valului pe teritoriul oraşului

Leova e de 145 m);

 • Biserica ”Sfînta Paraschiva”, datată din anul 1791

 

11

 

 • Monumentul ostaşilor căzuţi în războiul II mondial,

 

 • bustul lui M. Eminescu (1990, sculptor Al. Picunov),

 

 • bustul lui Ştefan cel Mare (2004);

 

 • basorelieful lui Maxim Gorkii

 

 • basorelieful lui Ion și Petru Teodorovici

 

 • placă comemorativă la biblioteca raională a fraților Teodorovici

 

 • monumentul ostașului Vladimir Vatlin, erou în cel de al II-lea război mondial

 

 • strada pavată (caldarîm) din anul 1938.

 

 • Aleea ostaşilor căzuţi în Afganistan (1982) şi Transnistria (1992). Aici sunt instalate plăci comemorative în memoria cetăţenilor din raion, căzuţi în războiul pentru integritatea ţării;
 • Edificiul muzeului construit în 1950.
 • Monumentul în memoria victimelor represiilor regimului totalitar stalinist

 

 • Rezervaţia naturală „Lebăda Albă” (creată în iunie 1998).

 

 • Rezervația naturală ”Arie cu management multifunctional. Vegetația de luncă inundabilă”, cu suprafața de 50 ha, Legea nr. 1538, din 25.02.1998.

 

 • Stejarul secular din sec. XVII.

 

 

4.4.4 Sportul

 

În oraș activează șase săli sportive în care se antrenează anual circa 2000 de persoane. Mai activează următoarele secții sportive: fotbal, baschet, arte marțiale, trîntă, gimnastică.

 

Volumul de resurse alocat anual pentru promovarea şi dezvoltarea sporturilor în localitate este în scădere și a constituit în anul 2013 doar 93 mii lei.

 

 

4.4.5 Odihnă şi divertisment

 

Există nouă locuri de agrement care sunt vizitate anual de peste 3500 vizitatori: zona verde de pe strada lacului, parcul orășenesc cu zona WI-FI, zona verde din lunca Prutului, stadionul orășenesc, stadionul de la școala sportivă, sala de fitnes, sala de forță, centrul de informare și documentare pentru tineret cu zona WI-FI.

 

4.4.6 Mass media

Mass-media locală este reprezentată de următoarele publicații:

 

1 ziar local – săptămînalul ”Cuvîntul liber”, cu un tiraj de 3000 exemplare 1 post TV local prin cablu.

 

Printre ziarele citite în localitate se mai numără următaorele publicații republicane: ”Moldova

Suverană”, ”Timpul”, ”Săptămîna”, ”Vocea poporului”, ”Ziarul de gardă”, ”Argumentî i factî”, ”Jurnal de

 

Chişinău”, ”Comunistul”, ”Natura”, ”Gazeta de sud” în total 17 publicații cu un tiraj declarat de 34323 exemplare.

 

Reviste citite: ”Contabilitate şi audit”, ”Monitorul Oficial”, ”Vînătorul şi pescarul Moldovei”, ”Alunel”, ”Amic”, ”Noi”, în total 12 publicații cu un tiraj declarat de 5728 exemplare.

 

Sunt recepționate 5 posturi de radio, TV prin cablu care retranslează 35 canale, 2 – centre de acces public la internet. (conform datelor din 2013)

 

4.5 Serviciile sociale

 

4.5.1 Educaţia

 

În oraș activează 2 Insituţii preşcolare în care se educă 410 copii (gradul de utilizare a capacităţilor – 85%), 4 Instituţii de învăţămînt primar şi secundar general în care se educă 1245 elevi (gradul de utilizare a capacităţilor – 52,4%), o instituţie de învăţămînt secundar profesional în care învață 300 de elevi (gradul de utiilzare a capacităţilor – 67%). Gradul de acoperire a necesarului în cadre didactice pentru toate nivelele este de 90%. Trei instituții extrașcolare: școala sportivă – 260 copii, centrul de creație al copiilor – 160 copii, centrul ecologic – 268 copii. O școala de arte – 160 copii.

 

 

12

 

4.5.2 Ocrotirea sănătăţii

 

Sectorul de ocrotire al sănătăţii din oraş este reprezentat de Centrul de SănătatePublică Leova care are 7 sectoare a medicului de familie. Instituția asigură tratament în condiții de ambulator a populației orașului Leova în volum de 47000 adresări anual. Instituția are 94 angajați care desrvesc orașul și o parte a raionului Leova. Din ei personal medical cu studii superioare – 15, studii medii-speciale – 56, alt personal – 23 persoane. Alte instituții medicale raionale care activează pe teritoriul orașului Leova sunt: Spitalul Raional Leova, Stația Zonală de Asistență Medical-Urgentă Cahul, filiala Leova (AMU).

 

Numărul de locuri de muncă vacante în sector pentru personal medical calificat este de 18 persoane. Probleme:

 • Insuficiență de cadre medicale cu studii superioare (50%),
 • Infrastrucutra edificiilor este învechită,

 

 • baza tehnico-materială insuficientă (dotarea cu utilaj medical modern insuficient)

 

 • morbiditatea prin boli cronice – înaltă

 

 • grad înalt de îmbătrînire a populației

 

 • grad redus de educație sanitară în rîndul populației

 

Printre problemele prinicipale în domeniul ocrotirii săntății se numără influența zonei endemice a insuficienței de iod, ce duce la creșterea numărului de patologii a glandei tiroide, dereglări metabolice de diferit grad, risc înalt de dezvoltare a malformațiilor congenitale la nou-născuți, etc.

 

 

 

 

4.5.3 Asigurarea cu locuinţe şi facilităţi de confort

Mărimea fondului locativ în anul 2013 a constituit 222900 m2

 

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o  
             
1. Mărimea fondului localitv, mii m2 216,1 218,3 220,0 221,9 222,9  
   
               
3. Intrari in fondul de locuinte, mii m2 2,2 1,9 2,1 1,2 0,8  
3. Asigurarea populaţiei cu locuinţe, m2/1 locuitor 19,8 20,0 20,2 20,5 20,6  
   
               
4. Fondului locativ dotat cu facilităţi de confort, mii m2 196,4 198,4 210,3 216,47 218,6  
   
               
5. Ponderea suprafeţei locuibile dotate cu facilităţi de confort,% 90,8 90,8 95,5 97,5 98,0  
   
               

 

Începînd cu anii 90 ai secolului trecut în localitate nu s-au mai construit blocuri locative. Problema asigurării cu spaţiu locativ a populaţiei rămîine a fi actuală. Abia în anul 2010 în oraş au fost construite două blocuri locative cu 5 nivele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT

 

Domeniul SOCIAL

 

Puncte tari Puncte slabe  
     
– În oraș activează: 2 grădinițe, 3 licee, 1 – Bază materială a instituțiilor educaționale din  
gimnaziu, 1 școală profesională, casa de creație oraș slab dezvoltată și modernizată,  
a copiilor, școala muzicală, terenuri sportive, neracordată cerințelor contemporane în  
școala de pictură, centrul SAP…) domeniul serviciilor educaționale  
– Instituțiile educaționale dețin o bază tehnico- – Lipsa cadrelor tinere implicate în domeniul  
materială satisfăcătoare; educațional și de sănătate;  
– Funcționarea instituțiilor din domeniul – Terenurile sportive din oraș nu sunt reparate și  
sănătății: Spitalul raional Leova, Centrul amenajate ca să ofere servicii sportive de  
Medicilor de Familie, Centrul de Sănătate calitate;  
Publică, farmacii… – Bibliotecile școlare și publice dețin un fond de  
   
– Resurse umane calificate care activează în carte insuficient  
domeniul educațional și de sănătate; – Lipsa facilităților pentru cadrele tinere care vin  
   
– Existența în oraș a diferitelor tipuri de servicii în oraș și doresc să se angajeze  
pentru grupurile vulnerabile: tineri și persoane – Serviciile medicale nu sunt destul de calitative și  
de vîrsta a treia ( azil pentru bătrîni, cantina  
nu satisfac așteptările pacienților;  
socială, centrul de servicii ”Orhideea”, serviciile  
   
prestate de ONG sociale- Centrul Comunitar – În cadrul spitalului este simțită insuficiența  
”Încredere” ș.a.) anumitor categorii de medici: pediatri,  
– Existența posibilităților de agrement și oftalmologi, neuropatologi ș.a.  
   
organizare a timpului liber pentru tineri în oraș; – La nivel de oraș doar 45% din populație deține  
– Prestarea serviciilor de asistență socială a polițe de asigurare medicală obligatorie, de  
aceea și cota investițiilor în medicină în oraș  
populației  
este redusă;  
   
– Prestarea serviciilor pentru persoanele cu – Gradul de modernizare și dotare a instituțiilor  
dezabilități;  
de sănătate este foarte mic, aceasta influențînd  
   
– Funcționarea Centrului de zi ”Speranța” care calitatea serviciilor medicale;  
asigură servicii educaționale copiilor din famiiile – În oraș sunt insuficiente servicii adresate  
vulnerabile;  
femeilor: fetelor tinere în situații de risc,  
   
– Existența condițiilor și posibilităților de femeilor însărcinate, mamelor cu copii mici;  
orientare și formare profesională la locul de trai – Prezența specialiștilor necompetitivi și puțin  
în cadrul Școlii Profesionale Leova;  
calificați angajați în domeniul culturii, asistenței  
   
– Funcționează muzeul ținutului natal; sociale și protecției populației;  
     
  14  

 

– Activitatea școlii internat de pe teritoriul – Insuficiența terenurilor de joacă și agrement  
orașului care prestează servicii sociale și pentru pentru copii pe teritoriul orașului;  
copii din afara școlii: servicii de formare – Tărăgănarea reparației stadionului;  
profesională (olărit, lemnărit…), servicii ludice,  
   
floricultură, servicii de asistență socială și psiho- Participarea redusă a cetățenilor în activități  
pedagocică filantropice și de caritate;.  
     
Oportunități Riscuri  
     
– Atragerea proiectelor și investițiilor străine – Exodul continuu al populației și scăderea  
pentru soluționarea problemelor din domeniul numărului de specialiști angajați în domeniul  
social; social;  
– Sporirea transparenței în activitatea APL pentru – Sporul natural negativ;  
creșterea gradului de informare și participare – Influența factorilor politici în luarea deciziilor  
cetățenească;  
locale;  
   
– Valorificarea parteneriatelor și înfrățirilor APL – Creșterea gradului de nesiguranță a cetățenilor  
Leova cu autoritățile publice de diferite nivele  
din cauza dotării insuficiente a poliției  
din România, Cehia, Belorusia, Polonia…  
municipale și incapacitatea acestora de a  
   
– Constituirea unui grup consultativ pentru APL acționa operativ și eficient.  
din persoane de vîrsta a treia care cunosc viața    
și dezvoltarea orașului și pot participa în luarea    
deciziilor importante;    
     

 

 

4.6 Dezvoltarea economică 4.6.1 Privire de ansamblu

 

În oraş activează 1234 de agenţi economici, dintre care circa 1100 persoane fizice.

Principalii agenţi economici din oraş sunt:

 

 • Întreprinderea vinicolă Leovin S.A., care are tradiţii vechi în domeniul vinicol. Societatea este dotată cu utilaj modern de producere şi îmbuteliere a vinului, dispunând de 1,5 mln. dal de păstrare a produselor vinicole. Producţia întreprinderii este exportată în volum de 95% în Rusia, Ucraina, Kazahstan, Germania;

 

 • Cooperativa de consum Universcoop Leova, care activează în domeniul comerţului, alimentaţiei publice, producerii şi achiziţionării de produse agricole. Cifra de afaceri anuală a cooperativei este de peste 15 mln lei;

 

 • SA „Apă-Canal Leova” care prestează servicii de asigurare cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei oraşului,

 

 • ÎM „Salubr-Leova” care prestează servicii de salubrizare prin colectarea selectivă a deşeurilor la 80 platforme (de tip închis 20, restul de tip deschis).

 

Pe teritoriul oraşului funcţionează 146 întreprinderi comerciale, din care: 2 pieţe mixte şi 10 unităţi de alimentaţie publică; o uzină mecanică (activează la 30 %), 3 brutării, 1 moară de făină de grîu şi 1 moară făină de porumb, 1 oloiniţă, o unitate de prelucrare a cărnii (mezeluri). Mai activează o tipografie, 2 întreprinderi de confecţii (textile, tricotaje), 4 întreprinderi în domeniul construcţiilor. În oraș activează 2 hotele.

 

În domeniul transporturilor de călători funcţionează SA „BTA-25” Leova cu raza de activitate pe întreg teritoriul raionului Leova. Dispune de 16 rute care deservesc localităţile raionului.

 

În prezent pe teritoriul oraşului sunt deschise 6 filiale ale băncilor comerciale ( BC „Moldova Agroindbanc” SA; BC Moldindconbank” SA; BC „Energbank” SA; BC „Banca Socială”; Banca de Economii, Victoria Bank) şi ale unei companii de asigurare.

 

Serviciile de consultanţă juridică sunt prestate de un birou juridic. În oraş activează 3 notari publici, 2 Birouri individuale de avocaţi, un birou de consultanţă în afaceri.

 

15

 

Volumul vînzărilor totale ale agenților economici din localitate, mii lei

 

 

 

        177353.6
      163304.5  
  120574.9      
100315        
    43226    
2009 2010 2011 2012 2013

 

 

Ponderile volumelor vinzarilor care revin principalelor ramuri economice în volumul total al vînzărilor pe orașul Leova, mii lei.

Denumirea indicatorului 2009   2010 2011 2012 2013
Volumul total al vinzarilor 100%   100% 100% 100% 100%
Comerţ şi servicii 64,9   56,3 59,6 58,5 62,7
Industrie 13,3   11,7 10,4 15,2 13,1
Agricultura, economia vînatului, silvicultura şi piscicultura 2,0   2,1 5,7 3,7 4,6
Construcţii 7,3   6,8 4,5 5,8 3,2
Hoteluri si restaurante 0,1   0,1 0,8 0,6 1,0
Transporturi si comunicatii 2,3   2,1 1,9 1,2 1,1
Altele 10,1   20,9 17,1 15,0 14,3
Ponderile investiţiilor în capital fix pe principalele ramuri economice        
Denumirea indicatorului 2009   2010 2011 2012 2013
Investiţii totale în capital fix, inclusiv: 100%   100% 100% 100% 100%
Comerţ şi servicii 26,0   26,5 72,4 61,8 20,3
Industrie 26,3   23,0 22,6 22,6 48,6
Agricultura, economia vînatului, silvicultura şi piscicultura 5,7   17,1 0,5 2,6 19,6
Hoteluri si restaurante  
Transporturi si comunicatii   1,8 4,6
Altele 42,0   33,4 2,7 8,4 11,5

 

 

4.6.2 Industria

 

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o  
             
1. Volumul vînzărilor agenţilor economci din 16674,9 18457,0 19651,1 30235,5 30589,6  
industria locala  
             
2. Valoarea productiei industriale fabricate 10476,3 11770,9 15197,7 22772,2 23832,8  
3. Investiţii în capital fix 2227,2 1721,6 15856,4  
5. Exporturile agenţilor economici din industria 870,2 1509,4 333,6 4414,6 1425,6  
localităţii  
             
6. Numarul agentilor economici activi din 1  
industria locală (CA > 15  mil. lei)  
             

 

4.6.3 Agricultura

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o  
             

 

16

 

1. Volumul vînzărilor agenţilor economci din 27 31 29 35 25  
agricultură    
               
3. Investiţii în agricultură   3,5 7,0 4,8 6,5 9,8  
               
6. Numarul agentilor economici activi din ramura 8 10 12 13 14  
agricola locala  (CA > 15 mil. lei)  
             

 

4.6.4 Comerţ şi servicii

 

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o  
             
1. Volumul vînzărilor agenţilor economci din sfera 61712,8 64767,1 76057,1 85472,1 99750,9  
comerţului  
             
3. Investiţii în sfera comerţului 1288,9 3028 7123,2 4514,8 6723,1  
               
6. Numarul agentilor economici activi din sfera 1  
comerţului (CA > 15  mil. lei)  
             

 

 

Domeniului de prestare a serviciilor din localitate mil. lei

 

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o  
             
1. Volumul vînzărilor agenţilor economci prestatori de 6907,0 5663,4 7129,1 6655,4 6010,6  
servicii, inclusiv:  
             
  –    Servicii de transport 2324,6 2525,7 2665 2022,1 1867,8  
2. Investiţii în sfera prestării serviciilor 1443,8 918,3 1908,2 190,3  
               

Sursa: Secția pentru statistica a raionului Leova

 

ANALIZA SWOT

 

DOMENIUL ECONOMIE

 

  Puncte tari   Puncte slabe  
         
ü Existența spațiilor de producere ( clădirea ü Deteriorarea traseului Leova-Leușeni (42  
uzinei mecanice, fabrica de brînzeturi, fabrica km). Deplasarea la Leușeni prin Chișinău,  
de panificație …) mărește distanța la 107 km  
ü Funcționarea Incubatorului de afaceri ü Sunt insuficiente piețe de desfacere a  
Leova care îndrumă, consultă și sprijină agenții mărfurilor  
economici locali ü Mai mulți agenți economici locali sunt  
     
ü Existența cererii și a puterii de cumpărare filiale a companiilor naționale și toate taxele  
a populației, inclusiv din remitențele introduse sunt plătite în bugetul național  
în localitate ü În domeniul agriculturii nu sunt folosite  
     
ü Funcționarea mai multor filiale ale tehnologii moderne avansate  
băncilor, care oferă servicii cetățenilor orașului ü Nu avem un ghid al investițiilor în oraș care  
ü Activează mai mulți agenți economici – să servească ca suport în atragerea resurselor  
magazine, baruri… financiare  
ü Funcționarea celor 2 piețe- agricolă și ü Nu sunt elaborate și puse în aplicare  
industrială programe pentru protejarea producătorilor  
ü Existența beciurilor vechi subterane, care autohtoni  
     
duc sub rîul Prut și pot servi ca atracții turistice ü APL nu deține studii și analize a dezvoltării  
    economice a orașului ca fundamentare a  
         
      17  

 

ü Păstrarea pavajului vechi și strada proiectelor și programelor de dezvoltare  
pietonală ca punct de atracție pentru cetățeni economică  
și turiști ü Accesul la creditele bancare pentru agenți  
     
ü Funcționarea în oraș a structurilor de economici și cetățeni este redus din cauza  
consultanță în domeniul agriculturii – ASIA, dobînzilor ridicate  
ACSA. ü Populația are o inițiativă redusă în  
     
    domeniul dezvoltării afacerilor  
    ü Nu sunt surse de informare economică la  
    nivel de localitate  
         
  Oportunități   Riscuri  
         
ü Construcția podului peste rîul Prut ü Politici naționale financiare neadecvate,  
ü Restabilirea navigației pe rîul Prut care nu stimulează dezvoltarea economică  
     
ü Construcția podului va facilita apariția ü Centralizarea structurilor și serviciilor  
(energie electrică, aprovizionare cu gaze  
punctului internațional de trecere a frontierei,  
naturale, drumurile) către alte localități și  
care va aduce resurse financiare în bugetul  
limitarea posibilităților a avea acces la servicii de  
local    
  calitate la nivel local  
     
ü Valorificarea apelor minerale subterane      
ü Valorificarea spațiilor industriale      
ü Construcția rețelelor de irigație      
ü Renovarea drumului către punctul de      
trecere vamală Leușeni      
ü Autonomia locală sporită în gestionarea      
treburilor publice      
         

 

Principalele probleme economice identificate de grupul sectorial economie, or. Leova:

 

 1. Infrastructură economică slabdezvoltată

 

 1. Sectorul turismului nevalorificat

 

 1. Nu este dezvoltat sectorul de producere

 

 1. Agenții economici locali nu au capacități suficiente pentru a-și dezvolta afacerile

 

 1. Incubatorul de afaceri Leova nu este destul de cunoscut și promovat ca să poată beneficia de serviciile acestuia cît mai multe persoane interesate.

 

 

 • Turism

 

Lista si descrierea obiectivelor turistice atractive

 

N Denumirea obiectivului Descrierea succinta a obiectivului turistic şi în ce constă  
   
d/o turistic atractivitatea acestuia pentru turişti  
       
1. Muzeul de istorie şi etnografie Muzeul a fost fondat în an.1973, pune la dispoziţia vizitatorilor  
       

 

18

 

    un arsenal bogat de piese din diferite perioade ale istoriei  
    neamului nostru (obiecte folosite la război, la grădinărit, obiecte  
    din arta populară ş.a.)  
       
    Construit în sec. III-IV de către populaţia autohtonă care a  
    hotărât să-şi întărească în acest fel liniile defensive împotriva  
    triburilor nomade, Valul lui Traian se întinde de la râul Prut până  
2. Valul lui Traian la râul Nistru, în apropierea localităţii Chiţcani, având o lungime  
de circa 138 km.  
     
    Se presupune că acest val a făcut parte dintr-un sistem defensiv  
    de protejare a frontierelor exterioare ale Imperiului Roman,  
    după exemplul valurilor lui Adrian în alte ţări din Europa.  
       
3. Monumentul naturii Arborele oraşul Leova, str. Gorki 8, întreţinător funciar Primăria oraşul  
secular Stejarul pedunculat Leova  
   
       
    Suprafaţa de 30 ha, situată la nord-vest de oraşul Leova,  
    deţinător funciar Primăria or. Leova. În această zonă se află sub  
    protecţia statului speciile de arbori seculari de stejar  
    pedunculat. A fost fondată în iunie 1998. Denumirea rezervaţiei  
    se datorează faptului că aici timp îndelungat cuibăresc lebedele  
    de vară. Rezervaţia naturală Lebăda Albă este printre puţinele  
  Rezervaţia naturală zone umede naturale rămase pe teritoriul Republicii Moldova. În  
  Ecosistemul acvatic „Lebăda rezervaţie vegetează 111 specii de plante vasculare ierboase şi 4  
  Albă” specii de arbori caracteristice pentru luncile umede din  
    vecinătatea albiei râului Prut. Fauna include: mamifere (6 ordine  
    cu 32 specii, 45,7% din numărul total de mamifere din  
    republică), păsări (203 specii), printre care ţigănuşul (Plegadis  
    falcinellus), egreta mare (Egretta alba), stârcul cenuşiu şi stârcul  
    de noapte aparţin speciilor vulnerabile, fiind reprezentate de  
    câteva perechi.  
       
  Rezervația naturală Leova    
  ”Arie cu management Protejarea vegetației de luncă inundabilă  
  multifuncțional”    
       
  Strada pavată cu aleea Construită prin anii 1930  
  Castanilor  
     
       
  Școala sportivă (fosta    
  sinagogă)    
       
  Casa de cultură orășenească    
       

 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT

 

Domeiul Turism și Agrement

 

Puncte tari Puncte slabe
   

 

19

 

ü Amplasare geografică reușită a orașului ü Lipsa surselor financiare  
ü Este elaborată strategia raională de ü Lipsa specialiștilor  
  dezvoltare a culturii cu domeniul turism ü Drumurile deteriorate  
  unde e inclus și or. Leova  
     
ü Sunt identificate hoteluri, locuri de ü Promovare slabă a obiectelor turistice  
   
  cazare, alimentare ü Puține hotele, locuri de cazare  
ü Rezervația naturală ”Lebăda albă” ü Nu este elaborată harta turistică a  
ü Muzeu de istorie și etnografie orașului  
   
ü Edificii care prezintă interes istoric ü Lipsa indicatoarelor turistice  
   
ü Activează centrul ecologic ü ”Zona de frontieră” – îngreunează accesul  
turiștilor în zone de agrement  
     
ü Beciuri evreiești (obiectiv turistic) ü Pericol de inundații a zonei rezervației  
     
ü Este o stradă pavată (obiectiv turistic) ü Rezervația nu e amenajată  
     
ü Biserica (1933) Sf. Paraschiva (obiectiv ü Nu este plajă în oraș  
  turistic)  
     
ü Mediu ecologic curat ü Nivelul de cultură scăzut al populației  
   
ü Produse alimentare ecologice ü Indiferența populației  
   
ü ”Valul lui Traian” (obiectiv turistic) ü Lipsa asociației obștești în domeniul  
turism  
     
 • Cimitirul evreiesc (obiectiv turistic)

 

 • Izvoare cu apă sărată (obiectiv turistic)

 

 • Sinagoga evreiască (obiectiv turistic)
Oportunități Riscuri  
     
ü Elaborarea proiectelor ü Posibile calamități naturale  
ü Atragerea investitorilor ü Instabilitatea politică  
ü Legături cu diaspora evreiască care au ü Legislație imperfectă  
locuit în Leova ü Risc de dezvoltare a afacerilor în domeniul  
   
ü Promovarea localității, primăriei pe pagini turismului  
web ü Lipsa forței de muncă.  
   
ü Legături personale între locuitori și    
persoane care au locuit în or. Leova    
ü Oraș înfrățit cu Prahova, România și un    
oraș din Belorusia    
ü Schimb intercultural cu Ucraina, România,    
Belorusia    
ü Festivaluri internaționale ”La o margine de    
Prut” – dansuri populare, ”Ecoul de la    
baștină” – Compozitorii Petre și Ion    
     
  20  

 

Teodorovici

 

ü Turnee, campionate internațional la Judo

 

Probleme

 • Lipsa unui centru care se ocupă în domeniu turismului

 

 • Lipsa specialiștilor calificați

 

 • La Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport lipsesc specialist pe Turism

 

 • Nu e transparență în domeniu

 

 • Traseele turistice nu sunt promovate suficient

 

 • Nu sunt identificate surse financiare pentru dezvoltarea turismului

 

 • Infrastructură insuficientă pentru activitate de agrement

 

 • Posibilități de cazare insuficiente

 

 • Puține hoteluri

 

 • Nu sunt indicatoare pentru turiști, indicarea obiectelor turistice

 

 • Infrastructura deteriorată

 

 • Lipsa parcărilor

 

 

 

 

 

 

 • Infrastructura

4.7.1 Reţeaua de transport

 

În orașul Leova nu este organizat transport public de pasageri. La nivel local nu există o strategie de dezvoltare a transportului public sau oferte investiţionale în acest domeniu. În oraș activează o companie de taximetrie.

 

Lungimea străzilor localităţii care sunt iluminate este de 12,2 km şi reprezintă 80% din lungimea totală a străzilor.

 

Domeniul public sunt amenajate trei locuri de parcare.

 

În reţeaua de drumuri şi străzi, pe parcursul anului 2012 au fost efectuate investiţii capitale în valoare de 417,6 mii lei.

 

Localitatea nu dispune de piste pentru biciclişti amenajate sau pe plan de amenajare.

 

 

 

 

4.7.2 Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare

 

Alimentarea cu apă potabilă a orașului este asigurată de un apeduct cu lungimea de 41,6 km. Serviciul de asigurare a locuitorilor orașului cu apă și canalizare este gestionat de SA ”Apă-Canal Leova”. Reţelele de apeduct asigură cu apă majoritatea locuitorilor oraşului. Ponderea locuinţelor conectate la reţeaua centrală de apeduct este de 93% şi în ultimii 3 ani aceasta s-a extins cu 1,47%. (3882 case total) Volumul anual de apă distribuit prin reţele către consumatori este 165,7 mii m3.

Toate gospodăriile sunt conectate la apeduct în baza unui contract încheiat între furnizor şi beneficiar,

 

82% sunt contorizate.

 

21

 

Oraşul dispune de reţea centralizată de canalizare. Lungimea totală a reţelelor de canalizare este de 12,6 km. Ponderea locuinţelor conectate la reţeaua centrală de canalizare (1820) este de 47%, numărul acestora majorându-se cu 2,7% în ultimii 3 ani.

 

Probleme care persistă:

 

 • Starea avariată a digului de protecţie al staţiei de pompare treapta I, care necesită restabilirea completă
 • Starea precară a staţiilor de epurare a apei, utilaj uzat

 

 • Posibilități reduse de conectare la sistemul de canalizare a locuințelor neconectate din sectorul particular

 

 • Surse finanicare neidentificate pentru renovarea și întreținerea întregului sistem de alimenatre cu apă potabilă a populației (circa 40% din tot sistemul).

 

 • Reţele energetice, eficienţa consumului de energie, utilizarea energiei regenerabile

 

Prin Programul de Susţinere a Autorităţilor Locale, în anul 2014, localitatea Leova a elaborat un Program Local de Eficienţă Energetică (PLEE) şi a Planul Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PLAEE). Aceste documente sunt destinate Administraţiei Publice Locale Leova. PLEE şi PLAEE elaborate pentru oraşul Leova vizează cresterea eficienţei energetice numai la consumatorii municipali gospodăriţi de APL, respectiv clădirile publice şi iluminatul public.a început elaborarea planului strategic de dezvoltare durabilă integrată a oraşului, care va include şi un capitol referitor la situaţia energetică şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la nivel local.

 

Pe parcursul ultimilor ani, primăria Leova a întreprins mai multe măsuri pentru cresterea eficienţei energetice în obiectivele gestionate de către primărie. Acestea au vizat în primul rând măsuri de izolare termică (prin instalarea de ferestre noi) şi îmbunătăţirea utilizării energiei termice (modernizarea sistemelor de încălzire din grădiniţe).

 

Cu ajutor financiar din partea FISM, în perioada 2011-2012 a fost schimbată în totalitate tîmplăria la grădiniţele nr. 1 şi nr. 2 şi la liceul „Mihai Eminescu”, proiecte care au costat circa 2,3 mln MDL. De asemenea, FISM a finanţat şi instalarea colectoarelor solare şi a boilerului pentru prepararea ACM la grădiniţa nr. 2. Valoarea proiectului finalizat în 2012, a fost de 120 mii MDL.

 

Primăria Leova a acordat o atenţie specială şi măsurilor de reabilitare şi creștere a calității și eficienței energetice a iluminatului stradal, pe parcursul anilor 2013 şi 2014, fiind alocate fonduri din bugetul local de circa 1 mln MDL. Au fost instalate astfel, lămpi fluorescente compacte (care au înlocuit vechile lămpi cu vapori de mercur) şi un cablu nou torsadat.

 

În afară de domeniile ce ţin de consumul de energie, Primăria acordă o mare importanţă aspectelor ce țin de producerea energiei în viitor, precum şi aspectelor de mediu.

 

Pentru realizarea dezideratelor ce ţin de eficientizarea producerii şi consumului de energie, APL Leova şi-a stabilit ca obiectiv strategic să acceseze într-o măsură cît mai mare a fondurilor de finantare pentru dezvoltarea proiectelor energetice.

 

În prezent, APL Leova are preocupări în domeniul energiei, fiind interesată în special de introducerea măsurilor de creștere a EE.

 

În ceea ce priveste situaţia energetică existentă, trebuie mentionat că în sezonul de încălzire, la majoritatea consumatorilor care aparţin Primăriei, se atinge nivelul necesar de confort termic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doar 60% din lungimea totală a străzilor orașului beneficiază de iluminat public.

 

În oraşul Leova sunt instalate 381 corpuri de iluminat stradal, dintre care 161 pe străzi principale şi 220 pe străzi secundare, care funcţionează cu program de 5 ore pe timp de vară şi de 9 ore pe timp de iarnă.

 

În prezent, toate lămpile sunt de tip fluorescent compacte cu puterea unitară de 45 W.

 

Primăria Leova are în vedere extinderea iluminatului stradal la nivelul întregului oraş prin instalarea a circa 120 lămpi noi pentru străzile principale şi 180 lămpi noi pentru străzile secundare, ceea ce va conduce la un consum suplimentar de electricitate. Se are in vedere utilizarea tehnologiilor de tip LED cu lampi avand puteri unitare de 30 si 60 W.

 

Localitatea are elaborată o strategie de dezvoltare a infrastructurii de iluminat public.

În reţeaua de iluminat stradal în ultimii doi ani au fost efectuate investiţii în valoare de 1,66 mil lei .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4 Reţelele de telecomunicaţii

 

Localitatea se confruntă cu următoarele probleme majore ce țin de devoltarea rețelelor de telecomunicații: dezvoltarea limitată a liniilor de fibră optică și deteriorarea cablului magistral de telefonie fixă. Insuficienţa surselor pentru reparaţia capitală a cablului. Pentru îmbunătățirea dezvoltării rețelelor de telecomunicații se propune construcţia liniei de fibră optică cu o lungime de 1,64 km și reparaţia cablului magistral de telefonie fixă cu lungimea de 1,7 km.

 

4.7.5 Infrastructura administrativă

 

Edificiul primăriei a fost construit în anul 1981. Aparatul primăriei își desfășoară activitatea în cele 16 birouri ale edificiului, care sunt mobilate și echipate cu toate cele necesare pentru activitate. Clădirea primăriei este conectată la rețeaua de apă și canalizare a orașului, la rețeaua de aprovizionare cu gaze naturale, la rețeaua de curent electric și are susrsă autonomă de energie termică. Sala de ședințe a consiliului orășenesc, care se află la etajul doi, este dotată cu echipament de sonotizare, video-proiector,

 

23

 

televizor, are aer condiționat și mobilier corespunzător. Colaboratorii primăriei au în folosință 18 calculatoare conectate la internet, imprimate, copiatoare etc.

 

4.7.6 Managementul deşeurilor

 

La nivel de localitate există întreprindere municipală ÎM ”Salubr-Leova” în domeniul colectării gunoiului menajer şi de întreţinere a spaţiilor verzi. Localitatea dispune de o gunoişte amenajată şi autorizată. Pe străzile localităţii sunt instalate 140 tomberoane de gunoi şi 18 coşuri de gunoi. În oraș au fost construite 80 platforme de tip închis și deschis de colectare selectivă a gunoiului, sunt instalate 50 de containere din plasă pentru colectarea ambalajelor din masa plastică.

 

Ponderea gospodăriilor ce beneficiază de serviciul de salubrizare este de cca 80% şi a fost înregistrată o creştere cu 0,6% în ultimii 3 ani.

 

Deșeurile menajere colectate nu sunt utilizate ca sursă energetică pentru producerea energiei termice sau energiei electrice. Frecvența efectivă medie de colectare a deșeurilor este de o dată în 7 zile.

 

Tariful pentru serviciile de salubrizare constituie:

 

 • pentru locuitorii la bloc – 6 lei/ lună

 

 • pentru locuitorii sectorului individual de locuinţe – 8 lei/lună

 

Tarifele pentru plata serviciilor de salubizare nu au fost modificate nici o data de la data punerii în aplicare a tarifelor (anul 2007).

 

Populaţia în general nu este mulţumită de calitatea serviciilor de salubrizare. Problema apare din cauză că doar 35% din populație care beneficiază de serviciu, achită tarifele și din cauză că sursele financiare sunt limitate nu este posibil de avea un serviciu calitativ: gunoiul nu este evacuat la timp.

 

Gradul de satisfacţie al locuitorilor cu nivelul de curăţenie al străzilor şi spaţiilor verzi din localitate este de 80%.

 

Cît privește gradul de satisfacţie al locuitorilor privind activitatea APL la prevenirea formării gunoiştelor neautorizate, este unul ridicat. În rezultatul implementării proiectului „Managementul deşeurilor menajere în or. Leova” au fost lichidate toate gunoiştele neutorizate din oraş, în toate sectoarele locative au fost construite platforme pentru acumularea deşeurilor, în locurile publice au fost instalate tomberoane şi urne de gunoi. Bugetul total al proiectului „Eficientizarea managementului deşeurilor solide în Regiunea de Dezvoltare Sud” este de 14.366.372,07 lei, surse alocate din Fondul National de Dezvoltare Regionala, inclusiv 100.000 lei alocaţi în cadrul proiectului „Guvernarea deşeurilor – IEVP” pentru desfăşurarea campaniei de informare şi de conştientizare în rândul cetăţenilor.

 

Proiectul ”Managementul deşeurilor menajere în oraşul Leova”, care a demarat în decembrie 2006 în oraşul Leova pe o perioadă de 12 luni. Acest proiect a fost susţinut în cadrul Programului Uniunii Europene de Finanţare a Municipiilor, prevăzut pentru municipiile din Rusia, Belarus, Ucraina, Moldova aflate la frontieră cu UE, cu suportul Guvernului / Ministerul mediului R. Cehia.

 

În urma implementării proiectului Managementul deşeurilor menajere în or. Leova, a fost creată o nouă Întreprindere Municipală „Salubr-Leova”, au fost construite şi renovate -45 de platforme de colectare selectivă a deşeurilor pe întreg teritoriu oraşului. Au fost încheiate 112 de contracte cu persoane juridice care au fost asigurate cu containere şi respectiv 909 contracte cu persoane fizice.

 

În cadru întreprinderii „Salubr Leova” a fost organizată secţia Amenajare care se ocupa de întreţinerea şi curăţenia străzilor, locurilor publice din oraş.

 

Tot în cadrul proiectului dat au mai fost întreprinse următoarele acțiuni: instalarea a 50 de containere pentru colectarea deşeurilor, achiziţionarea unui tractor-excavator pentru încărcarea gunoiului de grajd. Amenajarea a 10 puncte de precolectare a deşeurilor.

 

Editarea a 1000 de pliante şi 100 de afişe privind metodele moderne de gestionare a deşeurilor, organizarea şi desfăşurarea a 4 emisiuni radio şi TV de promovare a rezultatelor proiectului.

 

Principalele probleme ale localității în domeniul dat sunt:

 • nivelul slab de promovare a serviciului de salubrizare;
 • lipsa cadrului legal în domeniul salubrizării;
 • unităţi de transport uzate (gradul de uzură 70%);
 • lipsa containerelor cu volumul de 20 kg pentru casele individuale;

 

24

 

 • lipsa lucrătorilor/personalului;

 

 • neachitarea serviciilor de salubrizare de către populație.

 

Posibilitățile de îmbunătățire a serviciului sunt următoarele:

 

 • Elaborarea unui mecanism care ar încuraja populaţia să utilizeze serviciile de salubizare.
 • Dotarea fiecărei gospodării individuale cu containere proprii de volum mic.
 • Construcţia unei întreprinderi de prelucrare a deşeurilor în oraş.
 • Extinderea serviciilor prestate de întreprindere şi în alte localităţi ale raionului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT

 

Domeniul infrastructură

  Puncte tari   Puncte slabe  
         
ü Drumuri asfaltate în proporție de 35%. ü Străzi neasfaltate.  
ü Trotuare amenajate în zona de centru. ü Calitate nesatisfăcătoare a drumurilor  
ü Străzi înverzite, amenajate, marcate. ü Lipsa trotuarelor la periferiile orașului  
ü Drumuri acoperite în pietriș 30% (varianta ü Sistem de apeduct învechit.  
albă).   ü 98 de km de canalizare insuficientă.  
     
ü Stadion amenajat. ü Case de locuit neconectate la sistemul de  
     
ü Aprovizionarea cu apă a populație 95%. canalizare.  
ü Stații de pompare și tratare modernizată. ü Terenuri aferente blocurilor de locuit  
ü Abonați conștienți, achită la timp. neamenajate  
     
ü Proiect în derulare BERD. ü Locatari indiferenți, pasivi.  
     
ü Aprovizionare cu apă 24 ore. ü Sistem de protecție împotriva inundațiilor  
neadecvat.  
     

 

 • Sistem regional de alimentare cu apă în perspectivă.

 

 • Stație de epurare modernizată.

 

 • Aprovizionare cu gaz a populației – 97%.

 

 • Iluminare stradală – 60%.

 

 • Ogrăzi amenajate.

 

 • Blocuri amenajate.

 

 • Clădiri administrative în stare foarte bună.

 

 • Clădiri comerciale noi construite.

 

 • Case de locuit în construcții.

 

25

 

ü Blocuri de locuit noi construite.    
ü Clădiri industriale (secție de cusătorie).    
ü Rețele de telecomunicații 100% acoperire.    
ü Stadion amenajat.    
ü Parc amenajat.    
ü Teren de joacă amenajat pentru copii.    
ü Teren de atracție pentru copii.    
ü Aleea castanilor.    
ü Gunoiști amenajate.    
ü Platforme de depozitarea gunoiului în oraș    
amenajate.    
ü Serviciu funcțional de salubrizare.    
       
  Oportunități Riscuri  
       
ü Elaborarea strategiei de dezvoltare socio- ü Calamități naturale: îngheț, ploi, inundații,  
economică a orașului. secetă.  
ü Participarea în proiecte: LGSP, USAID, ü Deconectarea de la gaz.  
FISM, BERD, ADR. ü Surse financiarepentru modernizarea  
     
ü Amplasarea orașului pe malul Prutului. infrastructurii orașului insuficiente  
ü Amplasarea orașului la traseul național. ü Îmbătrînirea societății.  
ü Construcția podului peste Prut. ü Rata înaltă a inflației.  
ü Construirea locuințelor sociale ü Scăderea apelor în Prut.  
ü Colaborarea cu fondul energetic.    
ü Colaborarea cu Corporația Provocările    
Mileniului.    
       

Probleme care perzsistă în domeniul infrastructurii orașului:

 • Drumuri locale de la periferie deteriorate, neamenajate, neasfaltate, unele nepietruite.

 

 • Rețeaua de canalizare nu cuprinde tot orașul, doar 40 %.

 

 • Calitatea apei lasă de dorit.

 

 • Stația de tratare necesită modernizare, lucrări de întreținere.

 

 • Cost ridicat la gazul natural.

 

 • Orașul este iluminat doar în proporție de 60 %.

 

 • Lipsa asociațiilor locatarilor.

 

 • Apartamente nelocuite care se deteriorează.

 

 

26

 

 • Terenurile aferente a blocurilor neîngrijite.

 

 • Locatari indiferenți față de întreținerea blocurilor și terenurilor.

 

 • Calitatea serviciilor de telecomunicații lasă de dorit. Rețele învechite.

 

 • Canalizarea pluvială nu cuprinde tot orașul.

 

 • Inexistența unui sistem de protecție contra inundațiilor.

 

 • Deservirea nesatisfăcătoare a spațiilor verzi.

 

 • Arii limitate restrînse de spații verzi.

 

 • Sistem de salubrizare ineficient.

 

 • Lipsa cadrului legal în domeniul salubrizării.

 

 • Lipsa utilajului, mecanisme de colectare a deșeurilor.

 

 • Neachitarea serviciului de salubrizare de către populație.

 

 • Din cauza neachitării, este incapacitatea funcționării normale a serviciului.

 

 • Lipsa cadrelor, mecanizatori, măturători.

 

 

 • Mediul ambiant şi situaţia ecologică

4.8.1 Factorii calităţii mediului – apele, solurile, aerul

 

Gradul de poluarea a apelor de suprafață este în ușoară scădere:

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o  
1. Concentraţia de sulfaţi 236/500 205/500 164/500 161/500 143,8/500  
(Indicele de concentraţie/LMA)  
             
2. Concentraţia de azotaţi 14,2/50 13,1/50 11,4/50 13,8/50 7,1/50  
(Indicele de concentraţie/LMA)  
             
4. Concentraţia de metale grele 0,23/1,0 0,15/1,0 0,1/1,0 0,15/1,0 0,21/1,0  
(Indicele de concentrţie /LMA)  
             
5. Concentraţia de pesticide 0,005/0,1 0,001/0,1 0.005/0,1 0,003/0,1 0,005/0,1  
(Indicele de concentrţie /LMA)  
             
6. Concentraţia de hidrocarburi 299,9  
(Indicele de concentrţie /LMA)  
             
  Numărul bazinelor acvatice în            
8. care nivelul de poluare a apelor 1 1 1 1 1  
  de suprafaţă depăşeşte LMA            

 

Particularităţi ale conţinutului chimic (grad sporit de poluare) al apelor obţinute din sursele disponibile care creează dificultăţi în asigurarea calităţii necesare a acesteia pentru consumatorii finali.

 

Pentru ameliorarea gradului de poluare a apelor de suprafață din localitate este necesar de a curăți rîul Prut şi celelalte ape de suprafaţă de deşeuri pentru a preveni infiltrarea elementele dăunătoare în apă, stoparea aruncării deşeurilor în ape.

 

Întrebare: Dacă aţi scris că indicatorii de poluare a apelor de suprafaţă se află sub LMA şi încă şi mai înregistrează o scădere permanentă, atunci de ce este necesar de a curăţi rîul Prut şi celelalte ape? Reprezintă deşeurile o probolemă importantă? Dacă da, atunci trebuie de descris ca să fie clar ce-i cu ea.

 

27

 

 

Apele subterane au un conţinut crescut de nitraţi, săruri, amoniac, etc. care provin în urma întrebuinţării îngrăşămintelor chimice, deşeurilor amplasate necorespunzător, etc.

 

Gradul de poluare a apelor subterane din localitate:

 

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o  
             
1. Concentraţia de sulfaţi 891/500 287/500 220/500 231,4/500 678/500  
(Indicele de concentraţie/LMA)  
             
2. Concentraţia de azotaţi 63/50 47,2/50 87,66/50 68,14/50 90,1/50  
(Indicele de concentraţie/LMA)  
             
4. Concentraţia de metale grele 0,075/0,3  
(Indicele de concentrţie /LMA)  
             
6. Concentraţia de hidrocarburi 707,8 854,28 1067,8 776  
(Indicele de concentrţie /LMA)  
             
  Numărul zonelor din localitate unde            
8 gradul de poluare a apelor subterane 4 3 2 6 3  
  depăşeşte LMA            

Zonele din localitate cu cele mai poluate ape subterane:

 

str.Unirii nr.44, zona penitenciarului nr.3, str. Luceafărul nr.6, str. M. Eminescu, izvorul str. Ştefen cel Mare nr.139, pichetul de grăniceri, SRL „PENTA OIL”, Î.M. „TIREX PETROL”.

 

Renovarea stației de epurare va stopa considerabil infiltrația apelor uzate în sol.

 

Gradul de poluare a solurilor din localitate:

N              
d/ Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
o              
1 Poluarea cu întrăşăminte chmice            
1.1 Concentraţia amoniului 2,25 2,16 2,24 2,36 2,25  
(Indicele de concentraţie/LMA)  
             
1.2 Concentraţia azotaţilor 9,8 9,4 9,8 9,6 9,8  
(Indicele de concentraţie/LMA)  
             
1.3 Concentraţia azotiţilor 0,17 0,33 0,21 0,25 0,175  
(Indicele de concentraţie/LMA)  
             

 

Gradul de poluare a aerului din localitate:

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o    
             
1. Concentratia dioxidului de sulf 5mcg/ 5mcg/ 5mcg/ 5mcg/ 5mcg/  
(Indicele concentraţiei/LMA) 0,5 mg/m3 0,5mg 0,5 mg 0,5mg 0,5mg  
3. Concentraţia dioxidului de azot 0,3mcg/ 0,024/ 0,024/ 0,024/ 0,024/  
(Indicele concentraţiei/LMA) 0,085mg/m3 0,085 0,085 0,085 0,085  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT

 

DOMENIUL MEDIU

 

28

 

Puncte tari Puncte slabe  
       
ü Calitatea apei, aerului și solului ü Insuficiența numărului de ONG care să  
sistematic este verificată de instituțiile activeze în domeniul mediului  
responsabile ü Inexistența agenților economici locali  
     
ü Flora și fauna orașului este bine sau regionali interesați în prelucrarea și  
dezvoltată, unele specii de animale fiind reciclarea deșeurilor colectate selectiv;  
restabilite (arici, lebede, lișițe…) ü Nu sunt create structuri locale care să  
     
ü Existența a două arii protejate de se ocupe de colectarea și stocarea  
stat- ”Lebăda Albă” și ”Vegetația de resturilor vegetale pentru producerea  
luncă inundabilă” mai rar întâlnită în biomasei;  
țară; ü Apa din fîntînile de mină este poluată,  
     
ü Existența arborelui secular – Stejarul fiind utilizată în alimentație de peste  
penducular 20% din populația orașului;  
ü Prezența unor rezerve de ape ü APL Leova nu deține terenuri libere care  
minerale subterane la adîncimea de ar putea fi valorificate, în afară de  
peste 300 m rezerva primăriei de 5%  
ü Umbrela verde a orașului este ü Rețeaua de canalizare acoperă parțial  
protejată necesitățile orașului  
ü Prezența spațiilor verzi pe teritoriul ü Nu există o bază juridică pentru  
orașului: parc orășenesc, scuaruri gestionarea deșeurilor, astfel cu în sunt  
ü Funcționarea Centrului Tinerilor încheiate contracte pentru servicii din  
partea a 40% de populație;  
Naturaliști;  
   
ü Experiența de participare a localității ü Reducerea viabilității luncii Prutului în  
legătură cu arderea lor necontrolată  
în concursuri naționale de mediu:  
mai ales pe timp de primăvară  
concursul pentru cea mai verde  
   
localitate, tîrguri de flori ș.a. ü Reducerea suprafeței fîșiilor forestiere  
ü Existența zonelor bogate în argilă din cauza tăierilor ilicite;  
   
albastră; ü Deteriorarea drumurilor, terenurilor  
ü Activează un serviciu de gestionare a agricole din cauza lipsei sistemelor de  
evacuare a apelor pluviale  
serviciilor de salubrizare și aprovizionare  
   
cu apă/canalizare ü Prezența alunecărilor de teren în lunca  
ü Existența inițiativelor din partea APL Prutului  
   
și a instituțiilor publice în producerea ü Capacități insuficiente a APL și  
energiei termice bazate pe biomasă comunității pentru atragerea resurselor  
ü Existența unor proiecte financiare în domeniul mediului  
   
implementate în domeniul mediului: ü Implicarea insuficientă a APL de nivel II  
apă, salubrizare, înverzire ș.a. și I în activitățile euroregiuniii ”Siret-  
    Prut-Nistru”.  
  Oportunități Riscuri
     
ü Creșterea nivelului culturii ecologice ü Calamități naturale: secete, ploi

29

 

a cetățenilor torențiale, furtuni, cutremure…  
ü Curățirea albiei rîului Prut și ü Optimizarea continuă a activității  
restabilirea navigației pe rîu structurilor din domeniu (centrul  
ü Reprofilarea Centrului Tinerilor Tinerilor Naturaliști) pînă la lichidarea  
acestora  
     
Naturaliști; ü Lipsa bazei legale pentru obligativitatea  
ü Atragerea proiectelor de dezvoltare plății serviciilor de salubrizare și  
penalizarea răuplatnicilor.  
locală și regională  
   
ü Valorificarea oportunității    
colaborării cu parteneri din România și    
Republica Moldova    
ü Mai multe programe dezvoltate    
pentru protejarea ariilor de stat    
       

 

 

Probleme identificate:

 

 1. Serviciul de salubrizare nu este eficient

 

 1. Deșeurile nu sunt colectate selectiv

 

 1. Sistemul de canalizare acoperă parțial necesitățile instituțiilor, agenților economici și cetățenilor, astfel nu este rezolvată problema apelor reziduale

 

 1. Drumul de acces către platforma centralizată de depozitare a deșeurilor este deteriorat

 

 1. Implicarea redusă a cetățenilor în colectarea și transportarea deșeurilor

 

 1. Apele din fântânile de mină sunt poluate și nu corespund cerințelor chimico -bacteorologice

 

 1. Pășunatul nu este gestionat eficient, pășunile sunt folosite anul întreg și nu doar în perioadele admise

 

 

 

 • Designul hidrologic

 

Sistemul de canalizare pluvială în oraş are o lungime de cca 13,6 km şi se extinde pe 12 străzi. Experienţa oraşului, în caz de ploi torenţiale a demonstrat că sistemul actual nu este suficient pentru a evita inundarea părţii de jos a oraşului. Astfel, este necesară reconstrucţia digului canalului de centură împotriva viiturilor în parte de nord a oraşului. Acest lucru se impune a fi efectuat, paralel cu extinderea canalizării pluviale pe alte străzi, cu scopul de a direcţiona toată cantitatea de apă în caz de viituri ca să nu afecteze infrastrucutura oraşului, dar să fie îndreptată spre lacurile de acumulare, ori canaluri de evacuare. Extinderea sistemului de canalizare pluvială este necesară pe următoarele străzi: str.Cîmpiilor

 

– 3,6 km; str.Victoria – 350 m; str.MSadoveanu – 200 m; str.Mendeleev – 500 m.

 

Indicatori ce caracterizează sistemul hidrologic din localitate şi exploatarea acestuia:

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013    
d/o    
               
1. Aria totală de captare a apelor de la precipitaţii cu 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42    
ajutorul sistemului hidrologic, km2    
  Numărul zonelor unde au fost probleme serioase              
2 cu evacuarea apelor de la precipitaţii în timpul 3 2 2 2 2    
  inundaţiilor.              
            30  

 

  Aria însumată pentru care există o necesitate            
3. stringentă de construire a unor segmente 1,56 1,3 1,2 1,15 1,10  
suplimentare a sistemului de evacuare a apelor,  
             
  km2            
4. Cheltuielile anuale cu întreţinerea sistemului de 12,6 11,2 11,4 11,5 11,2  
evacuare a apelor de la precipitaţii, mii. lei  
             
  Volumul anual de resurse minim necesar pentru            
5. întreţinerea normală a sistemului de evacuare a 42,6 42,4 42,6 46,4 48,2  
  apelor, mii. lei            
  Gradul de acoperire cu resurse financiare a            
6. necesităţilor de intreţinere a sistemului de 29,6 29,4 27,1 24,8 23,2  
  evacuare a apelor, %            

 

Aria totală de captare a apelor de la precipitaţii cu ajutorul sistemului hidrologic rămîne neschimbată pe parcursul ultimilor 5 ani. Numărul zonele în care au fost probleme serioase cu evacuarea apelor de la precipitații nu s-au redus în ultimii 4 ani, ceea ce denotă că sunt necesare eforturi mai mari pentru diminuarea lor. S-a micșorat aria însumată pentru care este necesitate stringentă de construire a unor segmente suplimentare a sistemului de evacuare a apelor de la 1,56 km la 1.10 km.

 

Gradul de acoperire cu resurse financiare a necesităţilor de intreţinere a sistemului de evacuare a apelor se micșorează an de an și a constituit în anul 2013 doar 23,2%.

Acțiuni propuse pentru îmbunătăţirea exploatarării şi extinderea sistemului hidrologic din localitate:

 

 1. Includerea rîului în collector. (Evacuarea apelor pluviale în rîul Prut)

 

 1. Extinderea sistemului de canalizare pluvială în zonele de la perifeia orașului.
 2. Reconstrucţia digului canalului de centură împotriva viiturilor în partea de nord a oraşului.

 

4.8.3 Educaţia ecologică şi activităţi în folosul comunităţii

Indicatorice caracterizează activitatea de educaţie ecologică a populaţiei din localitate:

 

N Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013  
d/o  
             
1. Numărul ONG-urilor care activează în domeniul 1 1 1 1 1  
ecologic  
             
2. Numărul campaniilor organizate de educaţie 5 9 12 13 16  
ecologică a populaţiei  
             
3. Cheltuielile anuale cu educaţia ecologică din 211,3 215,6 300,2 318,8 202,4  
localitate, mii. lei  
             

 

Dinamica indicatorilor relevă o creştere a numărului activităţilor desfăşurate în scopul educării ecologice a populaţiei și a surselor financiare allocate în acest domeniu.

 

Campanii de educaţie ecologică a populaţiei organizate:

 

 • Acţiunea ecologică internaţională „Un aer curat pentru toţi”
 • O zi în oraşul meu fără automobil
 • Acţiuni de salubrizare a luncii r. Prut
 • Acţiunea „Fîntînile şi izvoarele oraşului meu”
 • Acţiuni de amenajare-asanare a Parcului orăşenesc şi zonelor de odihnă

 

 • Forum ecologic „Resursele acvatice ale or. Leova”

 

 • Campanie ”Dăruiește o floare pentru orașul tau”

 

Probleme legate de activitatea de educaţie ecologică:

 

 • Nivel scăzut de cultură ecologică în rîndul populației
 • Număr mic de ONG care activează în domeniul ecologic
 • Insuficiența activităților de voluntariat în domeniul protecţiei mediului

 

Posibilități de ridicarea nivelului de cultură ecologică a populaţiei din localitate în următorii 5-7 ani sunt:

 • Implicarea și educarea generaţiei tinere la implementarea proiectelor de mediu

 

31

 

 • Dezvoltarea proiectelor de parteneriat APL-ONG-AE, în vederea organizării diferitor campanii de educare a populaţiei.

 

 • Elaborarea proiectelor ecologice

 

 • Alocarea mijloacelor financiare din bugetul local pentru activități ecologice.

 

 • Guvernarea locală/Indicatori de performanţă

 

4.9.1 Securitatea locuitorilor

 

Obiectivul general al acestui sector de activitate îl reprezintă creşterea climatului de siguranţă a cetatenilor, pe fondul întăririi ordinii şi liniştii publice în oraș. Inspectoratul de Poliţie Leova, ca unitate teritorială din subordinea Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, este instituţia specializată care exercită pe raza orasului atribuţii privind apărarea drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, precum și respectarea ordinii si liniștii publice, în condițiile legii. Activitatea Poliției constituie un serviciu public specializat și se realizează în interesul persoanei, al comunității, precum și în sprijinul altor instituții, exclusiv în baza și executarea legii. În cadrul Inspectoratului de Poliție Leova activează în număr de 92 angajați. Orașul este împărțit în 5 sectoare care sunt supravegheate de 5 polițiști de sector.

 

Numărul de crime comise pe teritoriul orașului Leova intre anii 2009 – 2013.

 

  2009 2010 2011 2012 2013
Numărul de crime 81 109 116 157 119

 

În prima jumătate a anului 2014 pe teritoriul orașului Leova au fost comise 84 infracțiuni, dintre care 11 rămîn încă a fi nedescoperite.

 

4.9.2 Serviciile administrative

 

Autoritatea publică locală din Leova nu are un sistem de proceduri scrise în ceea ce privește etapele și modalitatea de eliberare a autorizațiilor cît și a altor acte eliberate de Primărie.

 

Pentru actele eliberate de către Autoritatea Publică Locală sunt întocmite listele de documente necesare pentru obținerea acestora. În majoritatea cazurilor cetățenii au acces la aceste liste, ele fiind afișate pe panourile informative ale Primăriei, pe pagina web a primăriei și pe ușa anticamerei. În majoritatea cazurilor cetățenii obțin informația necesară din partea angajaților primărie. În ceea ce privește tehnologiile informaționale moderne (calculatorul, copiatorul, fax și imprimanta), utilizate pentru perfectarea documentelor, Primăria orașului le utilizează în măsură de 90%.

 

Cetățenilor li se oferă posibilitatea de a depune reclamații către APL. În acest sens în cadrul Primăriei sunt stabilite proceduri atît pentru depunerea cît și pentru soluționarea reclamațiilor depuse. Pentru îmbunătăţirea performanţei activităţii autorităţilor publice locale în acest domeniu, se recomandă realizarea următoarelor acțiuni:

 • Înființarea ghișeului unic pentru primirea cetățenilor;

 

 • Acces la baza de date a Oficiului Stării Civile Leova,
 • Acces la baza de date a Oficiului Cadastral Leova,

 

 • Dezvoltarea resurselor informaționale privindinformarea cetățenilor despre activitatea APL și a aleșilor locali.

 

Numărul de persoane care au benenficiat de următoarele servicii prestate de APL:

 

Denumirea indicatorilor 2011 2012 2013
Indemnizaţiei unice la naşterea 45 40 42
copilului      
Certificate de urbanism 102 60 57
autorizaţii de construcţii 59 36 33
 Autorizaţii de funcţionare a 204 224 225
 unităţilor comerciale      

 

32

 

Adeverinţe componenţa familiei; 3266 2041 4460
locul de trai; certif. dispune sau nu      
de cotă de teren, cert.lipsa      
datoriilor, ş.a.      

 

4.9.3 Managementul serviciilor publice

 

Întreprinderi municipale fondate de APL:

 

ÎM „Salubr Leova” ÎM „Moara din Leova”

 

Tipurile de serviciu furnizate de către întrerinderile municipale: ÎM „Salubr Leova”:

 

 • Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, salubritate şi activităţi similare ÎM „Moara din Leova”:

 

 • Prelucrarea cerealelor

 

4.9.4 Managementul finanţelor publice locale, proprietatea publică şi implementarea proiectelor finanţate din exterior

Bugetul planificat/realizat al localităţii dvs. în perioada 2011-2013

Planificat Realizat
2011 ?|_14120300_|lei 2011 ?| 14647805|lei
2012 ?|_15835400_|lei 2012 ?|18387547|lei
2013 ?|_8243200_|lei 2013 ?|7920620|lei

Nivelul veniturilor proprii ale APL în intervalul 2011-2013 realizate prin colectarea taxelor şi impozitelor locale (total)

?|5574500|lei prevăzut in 2011

şi ?| 6054151 |lei efectiv realizat

?|_6867200_|lei prevăzut in 2012

şi ?|8993350|lei efectiv realizat

?|_8476300_||lei prevăzut in 2013

şi ?|7608977 |lei efectiv realizat

Volumul veniturilor proprii realizate prin colectarea taxelor şi impozitelor locale

  I. Planificate 2011 2012 2013  
a. Impozit pe proprietate ?|_577000_| ?|_523500_| ?|_571900_|  
a) Impozit funciar ?|_216500_| ?|_194200_| ?|_239100_|  
b) Impozit pe venit ?|_3468600_| ?|_4657300_| ?|_5117000_|  
  persoane fizice  
         
c) Taxe locale ?|_881200_| ?|_1125200_| ?|_2139700_|  
d) Alte venituri fiscale total ?|_431200_| ?|_367000_| ?|_408600_|  
  şi nefiscale        
  II. Colectate 2011 2012 2013  
a) Impozit pe proprietate ?|_505313_| ?|_559806_| ?|_545755  
b) Impozit funciar ?|_218451_| ?|_191291_| ?|_191202_|  
c) Impozit pe venit ?|_3985729_| ?|_6800299_| ?|_5098808_|  
  persoane fizice  
         
d) Taxe locale ?|_971923_| ?|_1041541_| ?|_1309315  
e) Alte venituri fiscale total ?|_372735_| ?|_400413_| ?|_463897_|  
  şi nefiscale        
          33  

 

Volumul defalcărilor/transferurilor bugetare pentru execuţia bugetară a anilor 2010 -2012 :

2011 ?|_8761217_|      
2012 ?|_9569255_|      
2013 ?|_0_|      
     
Costurile administrative anuale ale UAT (grupa 1)    
2011 ?|_1130577_|      
2012 ?|_1278061_|      
2013 ?|_1385263_|      
     
Volumul cheltuielilor de personal pentru anii:    
2011 ?|_14647805_| salariu: 2011 ?|_3985729_|  
2012 ?|_17430067_|   2012 ?|_7744055_|  
2013 ?|_10194510_|   2013 ?|_3193494_|  

 

 

4.9.3 Transparenţa luării deciziilor

 

Proiecte de decizii ale Consiliului Local în perioada 2011- 2011 2012 2013
2013 au fost:      
a) elaborate ?_175___ ?__151__ ?__127_
b) adoptate ?_175__ ?__149__ ?__124__

 

 

 

Numărul proiectelor de decizie iniţiate de următorii subiecţi, în perioada 2011-2013:

 

 • Primar

 

 • Consilieri

 

 

în 2011         în 2012          în 2013

 

?__171__ ?__151__ ?__127__ ?___4__ ?___0___ ?__0___

 

 

Proiectele de decizie se elaborează de regulă în timp de 1-5 zile, în dependenţă de caracterul deciziei şi necesitatea implicării specialiştilor primăriei sa ualtor structuri.

 

Consultarea opiniei populației, structurilor societății civile, sectorului privat etc. în perioada 2011-2013, privind proiectele de decizie: 2011 – 1; 2012 – 2, 2013 – 0.

 

Consultarea proiectelor de decizie utilizate în perioada 2011-2013 au fost sondajele și consultarea pe focus grupuri.

 

Şedinţele comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Local s-au întrunit conform următoarelor date: în 2011 – de 8 ori, în 2012 – de 8 ori, în 2013 – de 4 ori.

 

În perioada 2011-2013 s-au desfăşurat şedinţe ale Consiliului Local după cum urmează: 2011 – 8 ledințe, 2012 – 8 ședințe, 2013 – 4 ședințe.

 

În această perioadă nu a fost amînată nici o ședință a Consiliului Local.

În mediu prezența consilierilor la ședințele Consiliului Local a fost de 20-21 persoane.

 

Dispoziții ale primarului emise În perioada 2011 – 2013:

 

  Cu caracter normativ     Cu caracter individual  
în 2011   în 2012   în 2013 în 2011   în 2012   în 2013
89   99   88 111   90   106
                   

 

În perioada 2011 -2013 au existat următoarele situații:

 

 

  Consiliul Local Primar
     
a)  Contestări ale acţiunilor (inacţiunilor) APL din partea cetăţenilor 5 0

 

 

34

 

b) Contestări ale acţiunilor/inacţiunilor APL din partea OT ale Cancelariei de 2 1
  Stat    
       
c) Contestări ale acţiunilor (inacţiunilor) APL din partea Procuraturii 0 0
       
d) Contestări ale acţiunilor (inacţiunilor) APL au parvenit din partea altor 0 0
  instituţii    
e) Decizii modificate pe motiv de legalitate 0 0
f) Decizii abrogate pe motiv de legalitate 3 0
g) Decizii atacate în contencios administrativ 3 0
       

 

 

 

 

Evaluarea activității primăriei ca instituție se efectuieză intern, în scris, în baza rapoartelor.

 

Sistemul de circulație al documentelor este unul informal.

 

Mecanisme utilizate pentru asigurarea transparenţei procesului decizional:

 

 • Panoul informativ în incinta primăriei,

 

 • Ziarul local publică periodic informaţii ample şi relevante privind procesul decizional local,

 

 • Organizarea şedinţelor de informare şi consultare în mod periodic cu mai multe grupuri sociale din comunitate,

 

 • Distribuirea materialelor informaţionale privind activitatea decizională în mai multe locuri publice din localitate,

 

 • Prin intermediul consilierilor,

 

 • Prin intermediul paginii oficiale a primăriei pe facebook.com

 

Platforme utilizate pentru asigurarea participării locuitorilor comunităţii în procesul decizional:

 

 • Anunţuri şi expedierea invitaţiilor pentru şedinţele consiliului local

 

 • Organizarea focus-grupurilor cu reprezentanţii grupurilor care mai rar se implică în
 • activităţile publice

La dezbaterea bugetului pentru anul 2013 comunitatea nu a fost implicată.

 

 

ANALIZA SWOT

 

Domeniul INFORMAȚIONAL

 

  Puncte tari   Puncte slabe  
       
ü Panourile informative ale APLsunt ü Lipsa unui buletin informativ local al APL  
amplasate în locuri publice ü Nu este un angajat direct în organigrama  
     
ü APL are creată o pagină pe FACEBOOK   Primăriei responsabil de asigurarea accesului  
ü Se editează ziarul ”Cuvîntul Liber” –   la informație  
       
regional, se publică informația prin intermediul ü Lipsa sursei financiare pentru: a publica  
TV, prin cablu    
  informația în ziare, mass media; editare  
       
ü Transmiterea deciziilor prin curier către   buletin; avize; buclete în color  
toți actorii sociali ü Nu se planifică suficienți bani în buget pentru  
     
ü Invitarea persoanelor la ședințe   transparență  
         

 

35

 

ü Sală de ședința dotată cu sistem audio, ü Lipsa mijloaelor tehnice pentru editarea  
amenajată, video, scaune pentru persoane materialelor informative, calitative, atractive  
interesate    
ü Repartizarea consilierilor pe sectoare    
pentru informarea cetățenilor    
ü La primărie este angajat un specialist în    
relații publice    
ü Doi responsabili de asigurarea accesului la    
informații (secretar consiliu orășănesc și juristul)    
ü Informarea cetățenilor despre activitățile    
culturale, sociale din oraș însoțite de imagini    
       
  Oportunități Riscuri  
       
ü Elaborarea unui proiect în domeniul ü Migrația populației social- active  
transparenței ü Interes personal prevalează față de interesul  
     
ü Participări la programe informaționale public  
naționale ü Influența politicului în domeniul  
ü Utilizarea tehnologiilor informaționale și  
informațional  
de comunicare  
   
ü Campanii de promovare a parteneriatului ü Manipularea opiniei publice prin informare  
   
public – privat    
ü Încurajarea participării ONG-urilor la    
diseminarea informației și despre activitatea APL    
     
4.9.4 Capacitatea factorului uman din APL & evaluarea resurselor  

 

În cadrul UAT Leova sunt angajați 12 funcționari publici, dintre care: 7 femei și 5 bărbați. Suplimentar mai sunt angajate 10 persoane, dintre care 4 femei și 6 bărbați.

 

 

Numărul de persoane angajate şi eliberate din funcţie în perioada 2011-2013?

 

    2011 2012 2013
a) Bărbaţi angajaţi 1 6 4
b) Femei angajate 5 2 6
c) Bărbaţi eliberaţi din funcţie 2 3 3
d) Femei eliberate din funcţie 3 1 2

 

În anul 2013 nu au fost alocate surse financiare din buget pentru instruirea funcționarilor publici și a consilierilor locali.

 

 

Numărul total de angajaţi pe grupe de vârstă:   a. sub 35 ani 6  
  b. 36-50 ani 2  
       
      c. peste 51 ani 14  
         
Numărul total de a. pînă la 2 ani 4, dintre care femei  – 3    
           

 

36

 

angajaţi cu vechime de   b. între 3-6 ani   2, dintre care femei – 1  
muncă de:            
  c. între 7 – 10 ani   3, dintre care femei – 2  
       
    d. între 11 – 20 ani   4, dintre care femei – 2  
    e. mai mult de 21 ani   9, dintre care femei – 5  
             
Numărul total de   a. medii generale   6, dintre care femei – 2  
angajaţi ai primăriei            
  c. medii profesionale   2, dintre care femei – 2  
cu următoarele  niveluri      
  d. medii de specialitate   4, dintre care femei – 3  
de studii:      
    e. superioare   10, dintre care femei  – 6  

 

 

La primărie sunt elaborate fișele de post pentru toate funcțiile. Evaluarea angajaților are loc o dată pe an. În perioada 2010 – 2013 au fost avansați pe scara de salarizare în funcții 17 persoane, dintre care 9 bărbați și 8 femei.

 

Principalele structuri/posturi care trebuie constituite pentru a crește capacitatea administrativă a

 

UAT:

 

 • specialist în implementarea proiectelor de dezvoltare – 1,

 

 • specialist gestionare patrimoniu public – 1,
 • manager energetic -1,

 

 • specialist resurse umane -1.

 

În primărie nu este elaborat un regulament privind conflictul de interese. De asemenea nu este elaborat un ghid al angajatului UAT.

Capacitatea funcţională a angajaţilor primăriei

e) Numărul de angajaţi care deţin cunoştinţe şi utilizează TIC aflată în 15  
  dotarea APL    
f) Numărul de personal care are nevoie de pregătire în domeniul TIC 1  
g) Numărul de persoane cunoscător de limbi străine: Engleză 0
    Franceză 0
    Germană 0
    Rusă 21

 

 

 1. Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată. Cadrul General al Strategiei

 

5.1. Definirea viziunii

 

În anul 2020 orașul Leova va deveni o localitate cu infrastructură modernă, cu un mediul ecologic curat, cu un sector economic dezvoltat, în care sunt asigurate condiții de viață conform standardelor europene.

 

5.2. Definirea misiunii

 

Gestionarea activității APL într-un mod legal, transparent și democratic cu cetățenii și pentru cetățeni, pentru asigurarea unui trai decent locuitorilor și prosperarea orașului.

 

 • Principii şi valori

 

 • PROFESIONALISM

 

 • TRANSPARENȚĂ
 • RESPONSABILITATE

 

 • SERVICII ACCESIBILE PENTRU CETĂȚENI
 • OPTIMISM

 

37

 

Obstacole în realizarea viziunii orașului:

 

 

 • Lipsa mass-mediei dezvoltate
 • Riscul că nu va fi asigurată durabilitatea proiectelor implementate

 

 • Populație pasivă și indiferentă la problemele orașului
 • Neîncrederea populației față de politicile de dezvoltare
 • Buget local limitat
 • Impozite mari aplicate agenților economici

 

 • Investiții externe și locale neidentificate
 • Infrastructură slab dezvoltataă
 • Lipsa planului general urbanistic

 

 • Migrația populației active
 • Lipsa personalului calificat și competent

 

 • Scăderea indicilor demografici
 • Scăderea natalității
 • Îmbătrînirea populației
 • Impactul negativ al corupției și cumătrismului

 

 • Influența negativă a politicului în luarea deciziilor pentru dezvoltarea orașului
 • Insuficiența locurilor de muncă
 • Locuri de odihnă neamenajate
 • Tineri neangajați
 • Lipsa întrepriderilor de prelucrare și producere

 

 • Nivel ridicat al sărăciei în rîndul populației

 

 

 1. Obiectivele strategice de dezvoltare a oraşului (Tabela de mai jos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

VIZIUNEA

 

În anul 2020 orașul Leova va deveni o localitate cu infrastructură modernă, cu un mediul ecologic curat, cu un sector economic dezvoltat, în care sunt asigurate condiții de viață conform standardelor europene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

Analiza cadrului strategic

 

Analiza cadrului strategic are drept scop identificarea priorităţilor stabilite la nivelurile: naţional, regional, raional și sectorial. Aceasta îşi propune, de asemenea, să identifice influenţa pe care strategiile respective o au asupra orașului Leova, precum şi importanţa pe care aceste strategii o au în cadrul procesului de elaborare a planului de dezvoltare a orașului.

 

 

 

 

DS 1. Valorificarea resurselor locale și externe pentru dezvoltarea economică stabilă a orașului

 

Obiectivul specific 1.1 Susținerea mediului antreprenorial

 

La realizarea acestui obiectiv vor fi luate în considerare prevederile Strategiei de dezvoltare regională a RDS 2010 – 2016 şi planurile de acţiuni pentru realizarea acestor strategii.  http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf

 

Prioritatea de bază identificată în acest document și care pot fi luat în considerare la elaborarea planului de acțiuni pentru realizarea obiectivului strategic nr. 1 sunt:

Prioritatea 2. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat

 

Măsura 2.1.Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea și consolidarea incubatoarelor de afaceri, centrelor de consultanță și dezvoltare a afacerilor, centrelor regionale de expoziție, parcurilor industriale.

 

Obiectivul specific 1.2 Dezvoltarea sectorului de prelucrare a producției agricole

 

La realizarea acestui obiectiv poate fi luată în considerare de asemenea Prioritatea 2 din Strategia de dezvoltare regională 2010-2016,

 

Măsura 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de colectare, prelucrare, păstrare și comercializare a producției. Măsura 2.4. Sporirea capacității de cooperare la nivel regional a producătorilor și promovarea produselor lor pe piețele externe.

 

 

 

Obiectivul specific 1.3 Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul prestării serviciilor

La realizarea acestui obiectiv poate fi luată în considerare prevederile Strategiei de dezvoltare regională a RDS

 

2010 – 2016:

Prioritatea 2. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat

 

Măsura 2.5. Dezvoltarea capacităţilor de antreprenoriat şi susţinerea în iniţierea afacerilor.

 

Obiectivul specific 1.4 Dezvoltarea infrastructurii turismului

La realizarea acestui obiectiv poate fi luată în considerare prevederile Strategiei de dezvoltare regională a RDS

 

2010 – 2016:

 

Proritatea 3. Măsura 3.3 Crearea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice şi culturale.

 

Măsura 3.4 Promovarea RDS ca destinaţie turistică şi suport pentru stabilirea parteneriatelor în sectorul turistic.

 

DS 2. Modernizarea infrastructurii orașului

Obiectivul specific 2.1 Îmbunătățirea calității drumurilor și străzilor

 

La realizarea acestui obiectiv poate fi luată în considerare Prioritatea 2 din Strategia de dezvoltare regională

 

2010-2016:

 

Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice

 

Măsura 1.2. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale.

 

40

 

Obiectivul specific 2.2 Asigurarea populației cu apă și canalizare

 

La realizarea acestui obiectiv poate fi luată în considerare Prioritatea 2 din Strategia de dezvoltare regională

 

2010-2016:

 

Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice

 

Măsura 1.1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.

 

Obiectivul specific 2.3 Crearea sistemului de protecție a infrastructurii drumurilor împotriva apelor pluviale

 

La realizarea acestui obiectiv poate fi luată în considerare Prioritatea 2 din Strategia de dezvoltare regională

 

2010-2016:

 

Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice

 

Măsura 1.2. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale.

 

Obiectivul strategic 2.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice și private

 

 

 

DS 3. Dezvoltarea serviciilor sociale alternative pentru populație

 

Obiectivul specific 3.1 Susținerea persoanelor cu dezabilități

 

Obiectivul specific 3.2 Implicarea societății civile în dezvoltarea programelor sociale Obiectivul specific3.3 Modernizarea serviciilor de sănătate.

Obiectivul strategic 3.4 Modernizarea instituțiilor sociale din oraș

 

 

DS 4. Îmbunătățirea calității mediului ecologic al orașului pentru bunăstarea locuitorilor

 

 

Obiectivul specific 4.1 Protejarea și extinderea spațiilor verzi

 

La realizarea acestui obiectiv vor fi luate în considerare prevederile Strategiei de dezvoltare regională a RDS

 

2010 – 2016 şi planurile de acţiuni pentru realizarea acestei strategii: Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice

 

Măsura 3.1 Sporirea securității ecologice în regiune, prin promovarea activităților de stopare a degradării solurilor și elaborarea unor programe de anticipare și răspuns la stările extreme de vreme.

 

Obiectivul specific 4.2 Îmbunătățirea condițiilor de odihna pentru populatia orașului

 

Obiectivul specific 4.3 Asigurarea unui management calitativ al deșeurilor

 

La realizarea acestui obiectiv vor fi luate în considerare prevederile Strategiei de dezvoltare regională a RDS 2010 – 2016 şi planurile de acţiuni pentru realizarea acestei strategii:

Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.

 

Măsura 3.2 Gestionarea eficientă a deșeurilor prin dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide.

 

DS 5. Sporirea accesului la informație pentru populație

 

Obiectivul specific 5.1 Dezvoltarea mass-mediei locale

 

Obiectivul specific 5.2 Asigurarea transparenței în instituțiile publice

Obiectivul specific 5.3 Informarea populației despre probleme sociale din societate

 

41

 

VII. Planul de acţiuni privind realizarea Strategiei locale de dezvoltare socio-economică integrată.

 

Tabela 3. Planul de acţiuni pentru 3 ani 2015-2017, orașul Leova

 

Direcția strategică I: Valorificarea resurselor locale și externe pentru dezvoltarea economică stabilă a orașului

  Obiectivul     Acţiunea     Perioada de     Costuri     Responsabili     Parteneri/       Indicatori      
  specific         implementare             surse de finanțare       IVO      
                                       
  Susținerea       2015-2017     10 000 lei   APL I   ONG, incubatorul de   Studiu privind necesitățile din    
  mediului   Lansarea Programelor de                     afaceri     domeniul antreprenoriatului    
  antreprenorial                       programe de     elaborat    
    promovare a                            
                            finanțare   Numărul de adresări pentru    
        antreprenoriatului în societate                          
                                    accesarea/participarea la    
                                           
                                        program    
            2015-2017     50 000 lei   APL I   Incubatorul de   Numărul participanților la    
        Organizarea Cursurilor în                     afaceri     cursuri    
        domeniul inițierii șI dezvoltării                           Numărul afacerilor inițiate    
        afacerilor                           •  Numărul de afaceri inițiate și    
                                        dezvoltate    
        Editarea unei broșuri despre 2016     30 000 lei   APL I   Incubatorul de   Afaceri promovate    
        afacerile de succes din                     afaceri          
        localitate                                    
            2016     1 000 000 lei   APL I   ADR Sud, AE, APC,   Număr de companii beneficiare    
                                parteneri     a PI    
        Crearea unui parc industrial                     investiționali,   Cifra de afaceri a PI    
                                programe de            
                                granturi            
  Dezvoltarea   Dezvoltarea unui program 2015     500 000 lei   APL I, Agent   Parteneriat public   Program elaborat    
  sectorului de   investițional la ÎM ”Moara din               economic   privat, programe   Suma Investițiilor atrase    
  prelucrare a   Leova” pentru modernizarea                     investiționale            
  producției   utilajelor de prelucrare a                                    
  agricole   cerealelor                                    
        Adoptarea unui plan de 2015-     1 000 000 lei   Agent   Programe   Cantitate de fructe și legume    
        dezvoltarea a întreprinderilor 2016           economic   investiționale     prelucrate    
        de prelucrare a producției                           Persoane angajate    
                                        42      

 

  agricole            
  Adoptarea unui plan de 2015- 1 000 000 lei Agent Programe Cantitate de lapte prelucrată
  dezvoltarea a întreprinderilor 2016   economic investiționale Număr de angajați
  de coletare și prelucrare a            
  laptelui            
Dezvoltarea Program de orientare 2015-2017 50 000 lei APL I Incubatorul de Număr de șomeri reprofilați și
întreprinderilor profesională a șomerilor       afaceri, programe de   angajați
mici și mijlocii în         finanțare    
domeniul         nerambursabilă    
prestării Studiu privind necesitățile în 2015-2017 200 00 lei APL I Agenți economici, Număr de întreprinderi create
serviciilor domeniul prestării serviciilor       linii de creditare    
  sociale pentru populație       preferențială    
  Elaborarea unui program de 2015-2017 400 00 lei APL I ONG specializate, Studiu privind necesitățile
  sprijin pentru persoanele cu       programe de   persoanelor cu dezabilități
  dizabilități       granturi Număr de personae angajate
  Elaborarea unui program de 2015 50 000 lei APL I Consiliul raional, Program de dezvoltare elaborat
Diversificarea și promovare a obiectivelor       ministerul culturii Număr de monumente istorice
dezvoltarea turistice din orașul Leova           reabilitate
sectorului Deschiderea casei – muzeu a 2016 500 000 lei APL I Consiliul raional, Casă muzeu deschisă
cultural din oraș fraților Teodorovici       ministerul culturii Nr. De vizitatori
               
  Deschiderea centrului ”Idel 2016 500 000 lei APL I Consiliul raional, Nr. De beneficiari
  Ianchelevici”pentru copii dotati       ministerul culturii    
  Crearea fundației ”Idel 2015 200 000 lei APL I Consiliul raional, Surse financiare accumulate
  Ianchelevici”       ministerul culturii, Proiecte/accțiuni susținute
          ONG    
  Editarea letopisețului 2015 100 000 lei APL I Consiliul raional, Personalități promovate
  ”Personalitățile Leovei.       ministerul culturii    
  Construcția sălii de expoziție 2017 100 000 LEI APL I Consiliul raional, Sală de expoziție deschisă
  ”Valerian Cupcea”       ministerul culturii Nr. De vizitatori
  Instalarea bustului lui Idel 2016 150 000 lei APL I Consiliul raional, Nr. De vizitatori ai parcului
  Ianchelevici în Parcul orășenesc       ONG    
  Amenajarea parcului central din 2015-2016 300 000 lei APL Instituțiile, AE, Număr de vizitatori ai parcului
  oraș       cetățenii, ONG Parc renovat și inaugurat
  Amenajarea aleei ostașilor 2015 240 000 lei APL Instituțiile, AE, Alee amenajată și inaugurată
              43

 

          cetățenii    
  Restaurarea istorică ”Valului lui 2016 400 000 lei APL Ministerul culturii, Monument istoric renovat și
  Traian”       ADR Sud, ONG,   inaugurat
          instituțiile    
  Amenajarea unei zone de 2015-2017 2 000 000 lei APL AE, parteneriat Zonă de agrement amenajată
  odihnă și agrement pentru       public privat, Număr de vizitatori ai zonei de
  locuitorii orașului       programe de   odihnă anual
          granturi,    
          investiționale    
  Elaborarea unui ghid turistic al 2016 40 000 lei APL Consiliul Raional, Ghid elaborate
  orașului       ONG, programe de Număr de beneficiari ai ghidului
          granturi    
  Crearea unui site de promovare 2015 15 000 lei APL ONG, Portal electronic funcţional
  a orașului         Statistici de vizitare
  Construcția unui Teatru de vară 2016 500 000 lei APL Consiliul Raional, Estradă construită
          ministerul culturii Nr. De evenimente organizate
            Nr. De spectatori
  Elaborarea programului de 2015-2016 100 00 lei APL Consiliul Raional, Obiect sportive construit
  îmbunătățire a sănătății       ministerul tineretului    
  populației orașului       și sportului    
  Elaborarea proiectului de 2015 10 000 lei ONG APL, instituțiile de Club creat
  explorare a ținutului natal       învățămînt, Număr de activități organizate
  pentru copii și tineret       programe de    
          granturi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

Direcția strategică II: Modernizarea infrastructurii orașului

 

Obiectivul Acţiunea Perioada de Costuri Responsabili Parteneri/ Indicatori  
specific implementare surse de finanțare IVO  
       
Îmbunătățirea Atragerea investițiilor pentru 2015-2017 10 000 000 lei Primăria Consiliul raional • Suma investițiilor atrase  
calității renovarea străzilor și     orașului Programe • Distanță de drum renovat, km  
drumurilor și trotuarelor       europene    
străzilor Pavarea trotuarelor de pe str. 2015-2017 1 500 000 lei Primăria Agenți economici, • Distanță de trotuar pavat, m  
  Independenței – 500 m, str.     orașului APL I, programe    
  Unirii – 200 m.       investiționale    
  Reparația capitală a 5 străzi din 2015-2017 14 000 000 lei Primăria Consiliul raional, • Număr de străzi reparate  
  centrul orașului: Ștefan cel     orașului APL I, programe • Distanță de străzi reparată  
  Mare, Eminescu,       investiționale    
  Independenței, Unirii, Vatlin.            
  Extinderea iluminării stradale pe 2015-2017 500 000 lei APL I, APL I, programe • Dumăr de străzi iluminate  
  străzile: Tighiceanului, Valul lui       investiționale    
  Traian, Lacului, Stamati, A.            
  Vlaicu, Constructorilor, I. Soltîs,            
  Livezilor, strada și stradela Gr.            
  Ureche            
Asigurarea Extinderea sistemului de 2015 29 000 000 lei Primăria BERD, contribuția • Lingimea apeductului, km  
populației cu aprovizionare a cu apă (36 km)     orașului populației, • Lungimea sistemului de canalizare  
rețea de și canalizare (26 km)     SA ”Apă-Canal” programe extins, km  
alimentare cu         investiționale, ADR    
apă și canalizare         Sud, Parteneri din    
          zona    
          transfrontalieră    
  Modernizarea stației de filtrare 2015-2017 500 000 lei Primăria BERD, ADR Sud • Stație de filtrare modernizată  
  și tratare a apei     orașului,   • Cantitate de apă furnizată, m3  
        SA ”Apă-Canal”      
  Modernizarea stației de epurare 2015-2017 1 000 000 lei Primăria Programe • Stație de epurare a apelor  
  a apelor reziduale     orașului, investiționale, renovată  
        SA ”Apă-Canal” programe de • Cantitate de ape reziduale  
          granturi epurată  
Crearea Construcția unui canal de 2015-2017 2 500 000 LEI Primăria Consiliul Raional, • Lungimea canalului de protecție  
            45  

 

sistemului de protecție a orașului (3,5 km)     orașului programe construit
protecție a împotriva inundațiilor     SA ”Apă-Canal” investiționale  
infrastructurii Construcția rețelei de evacuare 2015-2020 1 500 000 lei Primăria Consiliul raional, • Lungimea rețelei construite, m
drumurilor a apelor pluviale pe 20 de străzi     orașului APL I, APC,  
împotriva apelor       SA ”Apă-Canal” programe  
pluviale         investiționale  
  Curățrea sistemului existent de 2015- 2016 70 000 lei Primăria Programe de • Sistem de evacuare a apelor
  evacuare a apelor pluviale     orașului, granturi construit
        SA ”Apă-Canal”    
  Consolidarea malurilor riului 2015-2017 3 mln eu APL I, APL II, Programe de • Lungimea malurilor consolidate
  Prut (str. M. Dragan – stația     APC granturi  
  ecologică)          
Sporirea Renovarea rețelei de încălzire la 2015 100 000 lei APL Consiliul Raional, • Rețea renovată
eficienței casa de creație a copiilor       APL I • Număr de beneficiari
energetice a Schimbarea geamurilor și ușilor 2017 700 000 lei APL I APL I • Grădiniță renovată
clădirilor publice la școala sportivă          
și private Renovarea rețelei termice la 2017 1 200 000 lei APL APL I • Număr de copii în grădiniță
  grădinița nr. 2          
  Termoizolarea edificiului 2017 2 400 000 lei APL I APL I • Număr de beneficiar: copii,
  grădiniței de copii nr. 1 și 2         lucrători
  Lucrări de conservare a energiei 2017 600 000 lei APL APL I • Număr de beneficiar: elevi,
  la liceu, gimnaziu         profesori
            • Surse financiare pentru încălzire
            economisite
  Atribuirea unui teren și crearea 2015-2020 12 mln euro APL I, APL II, Asociația • Număr de beneficiari
  infrastructurii (rețele de apă,     personae fizice locatarilor, APL I • Număr de case construite
  canalizare, electricitate) pentru          
  construcția cartierului locativ-          
  rezidențial energo-eficient de          
  tip european          

 

 

 

 

 

 

46

 

Direcția strategică III: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru populație

 

Obiectivul Acţiunea Perioada de Costuri Responsabili Parteneri/ Indicatori  
specific implementare surse de finanțare IVO  
       
Susținerea Crearea condițiilor pentru 2015-2016 80 000 lei APL Agenți economici, • Nr. de pantusuri instalate  
persoanelor cu accesul persoanelor cu       ONG, programe de    
dizabilități dizabilități în instituții       granturi    
  (instalarea a pantusurilor la            
  insituțiile din oraș)            
  Organizarea seminarelor privind 2015 20 000 lei ONG Instituții de • Nr. De personae instruite  
  Drepturile Omului       învățămînt,    
          programe de    
          granturi    
  Crearea centrului de reabilitare 2015-2017 500 000 lei APL I , ONG Consiliul Raional, • Centru de reabilitare creat și  
  a persoanelor cu dizabilități       programe de dotat cu echipament  
  dotat cu echipament special și       granturi    
  personal calificat            
Implicarea Crearea grupurilor de voluntari 2015   ONG Instituțiile • Nr. De volutari  
societății civile         educative    
în dezvoltarea Organizarea unei campanii de 2015 20 000 lei ONG Instituțiile de • Nr. De personae informate  
programelor promovare a activismului civic       învățămînt,    
sociale         cetățenii, APL I    
  Organizarea meselor rotunde 2015-2017 15 000 ONG APL, asociațiile de • Probleme sociale abordate  
  anuale, pentru dezbaterea       cetățeni • Nr.de perticipanți  
  problemelor sociale din oraș            
  Crearea unui centru de zi și cu 2015-2016 700 000 lei APL ONG, programe de • Centru creat  
  plasament temporar pentru       granturi, APL I • Nr de beneficiari ai centrului  
  persoanele de vîrstă a treia            
Prestarea Dotarea Centrului de sănătate 2015- 2017 2 000 000 lei APL I, APL II APL I, APL II, APC, • Central de sănătate public dotat  
serviciilor de publică cu echipament       programe cu echipament  
sănătate performant       investiționale • Nr. de beneficiari ai centrului  
calitative           (anual)  
  Contrucția apartamentelor 2015-2020 16 000 000 APL I, APL II APL I, APL II, APC, • Nr. De apartamente construite  
  sociale în baza clădirii   lei   programe • Nr. De personae- beneficiare  
  maternității nefinalizate       investiționale    
            47  

 

Modernizarea Reconstrucția acoperișului la 2015-2016 500 000 lei APL APL I, APL II, APC, • acoperiș renovat
instituțiilor școala sportivă       programe • nr. De elevi înscriși la școală
sociale din oraș         investiționale  
  Construcția acoperișului la 2015-2016 1 500 000 lei APL I APL I, APL II, APC, • acoperiș renovat
  grădinița nr. 1       programe • nr. De copii ce frecventează
          investiționale grădinița și lucrătorii
  Reconstrucția terenului de 2016 1 000 000 lei APL I, APL II APL I, APL II, APC, • teren de fotbal reconstruit.
  fotbal la stadionul orășenesc       programe • Nr. De beneficiari
          investiționale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

Direcția strategică IV: Îmbunătățirea calității mediului ecologic al orașului pentru bunăstarea locuitorilor

 

Obiectivul Acţiunea Perioada de Costuri Responsabili Parteneri/ Indicatori  
specific implementare surse de finanțare IVO  
       
Protejarea Crearea echipelor ecologice de 2015-2015   APL, ÎM APL I, APL II, ONG • Nr. De echipe de monitorizare  
spațiilor verzi monitorizare și protejare a     ”Salubru”,   • Suprafață de  
existente și spațiilor verzi     agenția      
extinderea       teritorială      
spațiilor noi       ecologică      
  Lucrări de amenajare și asanare 2015 600 000 lei APL , ÎM Echipele ecologice, • Suprafața spațiilor verzi  
  a spațiilor verzi     ”Salubru” Programe de amenajate  
          finanțare    
  Sădirea a 3 fîșii forestiere cu 2015 1 500 000 lei APL, ÎM Agenția ecologică, • Suprafața plantată  
  suprafața de 5 ha în jurul     ”Salubru” fondul ecologic • Nr. De arbori plantați  
  orașului       național    
Îmbunătățirea Crearea unei zone de agrement 2015-2020 5 000 000 lei APL AE, parteneriat • Zonă de agrement creată  
condițiilor de în oraș       public privat,    
odihnă pentru         programe    
populația         investiționale    
orașului Amenajarea terenurilor 2015-2017 100 000 lei APL APL I, Asociațiile • Număr/suprafață a terenurilor  
  aferente la 5 blocuri locative și       locatarilor, locatarii aferente amenajate  
  40 case din oraș            
  Reabilitarea a 10 fîntîni și 2 2015-2016 300 000 lei APL AE, cetățenii, • Nr. De fîntîni reabilitate  
  izvoare       asociațiile stradale    
  Instalarea a 50 de scaune în 2015 20 000 lei APL Întreprinderea • Cantitate de scaune instalate  
  oraș       municipală,    
          Asociațiile    
          locatarilor    
Asigurarea unui Procurarea a două autospeciale 2015 3 200 000 lei APL, ÎM Programe de • Deșeuri evacuate la timp  
management       ”Salubru” granturi, ADR Sud    
calitativ al Procurarea a 100 de 2015-2016 500 000 lei APL, ÎM Programe de • serviciu de salubrizare  
deșeurilor tomberoane pentru deșeuri     ”Salubru” granturi îmbunătățit  
               
  Instalarea a 50 de containere 2015 25 000 lei APL, ÎM Programe de • starea sanitară a străzilor  
  stradale     ”Salubru” granturi îmbunătățită  
            49  

 

  Promovarea participării Trimestrial 60 000 lei APL, ÎM Asociațiile stradale, • număr de cetățeni
  cetățenilor la acțiuni de     ”Salubru” ONG implicați/participanți la acțiuni de
  salubrizare a orașului         salubrizare
  Activități de informare și Triestrial 15 000 lei APL, ÎM Asociațiile stradale, • managementul deșeurilor
  educare a populației privind     ”Salubru” ONG îmbunătățit
  colectarea, selectarea,         • număr de cetățeni informați
  depozitarea deșeurilor          
  Construcția unei linii electrice la 2015 1 000 000 lei APL, ÎM Consiliul Raional, • Eficientizarea activității
  platforma de depozitare a     ”Salubru” AE platformei de depozitare a
  deșeurilor         deșeurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

Direcția strategică V: Îmbunătățirea și consolidarea capacităților organizatorice, funcționale și manageriale ale APL

 

Obiectivul Acţiunea Perioada de Costuri Responsabili Parteneri/   Indicatori  
specific implementare surse de finanțare   IVO  
         
  Instruirea personalului primăriei 2015-2017 50 000 lei APL I Programe de granturi Nr. de persoane instruite  
Dezvoltarea în domeniul atragerii invesțiilor         Proiecte elaborate  
capacităților           Surse financiare atrase  
manageriale ale Elaborarea de politici şi strategii 2015-2017 60 000 lei APL I Parlamentul · Buget adaptat la SDSE Leova  
APL bugetare pe termen lung         Strategie de bugetare pe  
              termen lung  
Asigurarea unui Instalarea a 5 panouri 2015 30 000 lei APL I Bugetul local, Nr. De panouri instalate  
dialog informative în centrul orașului       proiecte, granturi Cetățeni informați  
constructiv cu Crearea paginii web pentru 2015 8 000 lei APL I Bugetul local, Portal electronic funcţional  
populația fiecare instituție din subordinea       proiecte, granturi Statistici de vizitare  
orașului primăriei: instituțiilor de              
  învățămînt, sociale,              
  Întreprinderea Municipală              
  Elaborarea unui buletin 2015, simestrial 60 000 lei APL I Programe de granturi, Nr. De ediții apărute  
  informativ al primăriei         Tirajul  
            Nr. Cetățenilor și instituțiilor  
              informate  
  Dezbateri și audieri publice cu Anual 15 000 lei APL I APL II Acțiuni organizate  
  privire la atragerea investițiilor         Nr. De propuneri și sugestii  
              colectate  
  Îmbunătățirea și actualizarea Sistematic 15 000 lei APL I   Statistici de vizitare  
  paginii web a primăriei              
  Organizarea seminarelor pe Anual 15 000 lei ONG APL I, Programe de Nr. De participanți  
  tema ”Accesul la informație”       granturi Nr. De activități organizate  
Dezvoltarea Crearea unui buletin informativ 2015 40 000 lei APL I Bugetul local, ONG, Nr. De cetățeni informați  
mass-mediei local   (3 000 l/lună)   proiecte      
locale Crearea unui post de radio local 2015 200 000 lei APL I Parteneriat public- Nr. De cetățeni informați  
          privat, programe de      
          granturi      
  Crearea unui canal TV local 2015 800 000 lei APL I Parteneriat public- Nr. De cetățeni informați  
          privat, programe de      
              51  

 

granturi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

VIII. Monitorizarea şi evaluarea

 

Realizarea obiectivelor specifice se bazează pe utilizarea unor mecanisme clar definite, implementarea cărora se reflectă şi este prezentă în Planul de acţiuni privind implementarea prezentei Strategii.

 

Monitorizarea constituie una din etapele importante a implementării strategiei și va servi la verificarea progresului și eficienței implementării strategiei, planului de acțiuni și a proiectelor.

 

Planul de evaluare şi monitorizare a strategiei va fi elaborat de Comitetul de monitorizare şi aprobat de către autorităţile executive după ce strategia va fi adoptată de consiliul local.

 

Monitorizarea acțiunilor administrației publice în atingerea scopului general al Strategiei intra în responsabilitatea Primarului și a Consiliului Local și va fi realizată de către Comitetul de monitorizare a implementării strategiei alcătuit din persoane din cadrul grupului coordonator, precum şi din beneficiarii direcţi ai strategiei: cetăţeni activi, reprezentanţi ai grupurilor comunitare, mediului de afaceri, societăţii civile, mass-media etc. Planul de monitorizare va fi elaborat ulterior adoptării Strategiei de către Consiliul local pentru fiecare trimestru împarte. Comitetul de monitorizare va raporta Primarului și Consiliului local privind mersul realizării acțiunilor Strategiei.

 

Procesul de raportare se va axa pe:

 

 • raportarea trimestrială cu privire la proiectele și acțiunile implementate din cadrul Strategiei. Informația privind resursele și volumele valorificate va fi acumulată lunar de către subdiviziunile primăriei și Comitetul de monitorizare;

 

 • raportarea simestrială cu privire la gradul de realizare a Planului de Acțiuni 2015-2017;

 

 • raportarea anuală (realizată de Primar în colaborare cu Comitetul de monitorizare) cu privire la progresul în realizarea Strategiei socio-economice de dezvoltare a orașului.

 

Adițional raportării privind progresul obținut în procesul de realizare a Strategiei, fiecare gestionar de proiect trebuie să prezinte un raport detaliat la finalizarea implementării proiectului, care să evalueze succele și insuccesele, să prezinte indicatorii realizați și să identifice impactul pe termen lung al acestuia.

 

Evaluarea implementării Strategiei va fi realizată de Primăria orașului (responsabil –Primarul) atît anual, cît și la finalizarea implementării Planului de acțiuni 2015-2017. Concluziile evaluării vor servi ca suport pentru elaborarea Planului de acțiuni pentru anii următori de implementare a Strategiei 2018-2020.

 

Monitorizarea și evaluarea va fi realizată în mod transparent, fapt ce va responsabiliza actorii implicați în realizarea acțiunilor Strategiei. Acțiunile de corecție în implementarea Strategiei vor fi aprobate prin decizia Consiliului local la propunerea Primăriei elaborată în colaborare cu Consiliul participativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 1. PORTOFOLIUL DE PROIECTE

 

În cadrul atelierului de lucru privind elaborarea fișelor de proiecte au fost elaborate 6 fișe de proiecte în conformitate cu direcţiile strategice identificate.

 

Fişă de Proiect 1

 

    Titlul proiectului:   Crearea parcului industrial  
               
    Direcția strategică:          
          –   Atragerea investițiilor externe și valorificarea resurselor locale pentru  
    Obiectivul strategic:       dezvoltarea economică stabilă a orașului  
          Susținerea mediului antreprenorial  
    Măsura:     –   Crearea unui parc industrial  
               
    Localizare:   or. Leova  
           
    Obiectivul general al     Dezvoltarea economico-strategică a orașului. Sporirea atragerii investițiilor în  
    proiectului:     economia orașului. Creșterea nivelului de dezvoltare economică  
               
            Sectorul economic al orașului necesită o intervenție imediată pentru a  
            asigura o creștere stabilă a veniturilor și a dezvoltării sectorului  
            economic al orașului. Parcul insdustrial va oferi posibilitate tinerilor  
            antreprenori să inițieze și să dezvolte afaceri proprii. Pentru  
    Succintă descriere a     antreprenorii care activează de mai multă vreme, parcul industrial va  
        oferi diverse posibilități pentru a-și identifica parteneri, a găsi surse  
    proiectului:      
        financiare pentru dezvoltare, va pune la dispoziție diferite programe de  
             
            instruire, cusrsuri de dezvoltare a capacitățilro profesionale și  
            personale. Totodată parcul industrial va deveni o insitituție de atracție  
            a investițiilor externe pentru dezvoltarea sectorului economic al  
            orașului și va contribui la crearea noilor locuri de muncă.  
             
          1. Aprobarea decizilor cu privire la crearea Parcului Industrial  
    Activităţi necesare:     2. Elaborarea studiului de fezabilitate  
        3. Elaborarea proiectului tehnic  
          4. Elaborarea cererii de finanțare  
          5. Construcția parcului industrial  
        Modernizarea industriei orașului  
    Rezultate aşteptate:   –   Reducerea nivelului migrației forței de muncă  
      –   Crearea noilor locuri de muncă  
           
          –   Sporirea nivelului de atragere a investițiilor  
          –   Îmbunătățirea nivelulului de trai a populației  
    Statutul proiectului:     Proiect inclus în Strategia de dezvoltare socio-economică a or. Leova  
               
    Responsabil şi        
    potenţiali parteneri de   APL I, APL II, APC, Agenți Economici  
    implementare:        
             
    Durată estimativă: (luni)     12 luni    
               
    Costuri estimative:   1 000 000 lei  
           
    Potenţiale surse de co-finanţare     ADR Sud, APL I, APL II, proiecte investiționale  
               
            54  

 

(publice şi private):

            Fişă de Proiect 2  
    Titlul proiectului:   Construcția unui cartier locativ energo-eficient al orașului  
                 
    Direcția strategică:            
          Modernizarea infrastructurii orașului    
    Obiectivul strategic:     –   Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice și private    
          –   Construcția cartierului locativ-rezidețial energo – eficient de tip    
    Măsura:       European cu infrastructură    
                 
    Localizare:   or. Leova  
           
    Obiectivul general al     Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor orașului    
    proiectului:            
                 
          Orașul Leova are nevoie de extindere a spațiului locativ pentru populație. La  
          moment la primăria orașului sunt depuse peste 200 de cereri de la cetățeni  
          pentru atribuirea terenurilor pentru construcția caselor individuale. Primăria  
    Succintă descriere a   intenționează să atribuie un teren de 70 ha pentru construcția cartierului  
    proiectului:   locativ modern. Pe această suprafață va fi construită infrastructura necesară:  
          sistem de alimentare cu apă și canalizare, gaze naturale, drumuri și rețea  
          electrică. După aceasta loturile vor fi atribuite cetățenilor pentru construcția  
          caselor individuale.  
             
          –   Aprobarea deciziei despre atribuirea terenului de către primărie    
    Activităţi necesare:     –   Elaborarea documentației tehnice pentru construcția cartierului    
          –   Lucrări de construcție a infrastructurii cartierului    
          –   Atribuirea loturilor pentru construcție    
          –   Îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor orașului  
    Rezultate aşteptate:   –   Crearea unui sector locativ modern care va utiliza resurse energetice  
            regenerabile  
        Stoparea migrației populației  
    Statutul proiectului:     Proiect inclus în Strategia de dezvoltare socio-economică a or. Leova    
               
    Responsabil şi   APL I, APL II, Agenți Economici  
    potenţiali parteneri de          
    implementare:          
               
    Durată estimativă: (luni)     36 luni      
                 
    Costuri estimative:   12 000 000 Euro  
               
    Potenţiale surse de co-finanţare     presoane fizice, APL I, APL II, proiecte investiționale, asociația locatarilor    
    (publice şi private):        
                 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

            Fişă de Proiect 3  
    Titlul proiectului:     Construcția estradei de vară în orașul Leova  
                 
    Direcția strategică:            
          –   Atragerea investițiilor externe și valorificarea resurselor locale pentru    
            dezvoltarea economică stabilă a orașului    
    Obiectivul strategic:     Diversificarea și dezvoltarea sectorului cultural din oraș    
          –   Construcția unei estrade de vară    
    Măsura:            
               
    Localizare:   or. Leova  
           
    Obiectivul general al     Asigurarea condițiilor necesare pentru odihna activă și agrement a locuitorilor    
    proiectului:     orașului      
               
          În oraș activează mai multe cercuri artistice, colective de dans , ansambluri  
          etno-folclorice, o asociație de creație pentru tineret. Activitatea lor artistică  
          poate fi promovată prin intermediul concertelor și evoluărilor în aer liber, pe  
    Succintă descriere a   scena estradei de vară din oraș. În acest fel populația orașului va avea  
    proiectului:   posibilitatea de a participa la concerte, la prezentări. Estrada de vară va găzdui  
      festivalurile folclorice care se organizează sistematic în oraș, concertele  
          organizate cu ocazia sărbătorilor naționale și tradiționale. Tinerele talente vor  
          avea posibilitatea de a se promova și de a atrage atenția populației, instituțiilor  
          la sectorul cultural din oraș care are nevoie de susținere.  
             
          –   Întocmirea documentației tehnice necesare pentru construcția estradei    
    Activităţi necesare:     –   Lucrări de construcție a estradei    
          –   Dotarea cu echipament tehnic și audio a estradei    
          –   Organizarea festivalului ”Ecoul de la baștină”    
          –   Îmbunătățirea vieții spirituale a locuitorilor orașului  
    Rezultate aşteptate: Promovarea talentelor locale  
          –   Dezvoltarea spiritului civic în rîndul locuitorilor orașului  
          –   Va fi creat un obiect de agrement pentru locuitorii și vizitatorii orașului  
    Statutul proiectului:     Proiect inclus în Strategia de dezvoltare socio-economică a or. Leova    
                 
    Responsabil şi          
    potenţiali parteneri de   APL I      
    implementare:          
               
    Durată estimativă: (luni)     12 luni      
                 
    Costuri estimative:   500 000 lei  
               
    Potenţiale surse de co-finanţare     APL II, agenți economici, programe investiționale, fonduri europene    
    (publice şi private):        
                 

 

 

 

 

56

 

 

          Fişă de Proiect 4  
    Titlul proiectului:   Reparația acoperișului grădiniței nr. 1 din oraș  
               
    Direcția strategică:          
    Obiectivul strategic:     –   Dezvoltarea serviciilor sociale pentru populație    
        –   Modernizarea intituțiilor din oraș    
             
    Măsura:     –   Reparația acoperișului la grădinița nr. 1 din oraș    
             
               
    Localizare:   or. Leova, str. Al. Marinescu 1.  
           
    Obiectivul general al     Crearea condițiilor optime pentru educația și instruire copiilor de vîrstă    
    proiectului:     preșcolară    
               
          Acoperișul grădiniței de copii nr. 1 are o vechime de peste 30 de ani și are o  
    Succintă descriere a   nevoie acută pentru a fi reabilitat. La moment este într-o stare deplorabilă și  
    proiectului:   pune în pericol sănătatea copiilor și colaboratorilor instituției, contribuie la  
          deteorarea edificiului gradiniței.  
             
          –   Elaborarea documentației tehnice pentru reabilitarea acoperișului    
    Activităţi necesare:     grădiniței    
          –   Executarea lucrărilor de reparația a coperișului    
          –   Constituirea unei asociații obștești a părinților    
    Rezultate aşteptate:   –   Diminuarea gradului  
           
           
    Statutul proiectului:     Proiect inclus în Strategia de dezvoltare socio-economică a or. Leova    
               
    Responsabil şi   APL I, administrația grădiniței, asociația părinților, agenți economici, agenți  
    potenţiali parteneri de   economici  
    implementare:    
           
    Durată estimativă: (luni)     8 luni    
               
    Costuri estimative:   1 500 000 lei  
             
    Potenţiale surse de co-finanţare     Programe investițiopnale, programe de granturi, APL I    
    (publice şi private):        
             
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

            Fişă de Proiect 5  
    Titlul proiectului:   Reabilitarea parcului orășenesc  
                 
    Direcția strategică:            
          –   Atragerea investițiilor externe și valorificarea resurselor locale pentru    
    Obiectivul strategic:       dezvoltarea economică stabilă a orașului    
          Diversificarea și dezvoltarea sectorului cultural din oraș    
    Măsura:     –   Amenajarea parcului central din oraș    
                 
    Localizare:   or. Leova  
               
    Obiectivul general al     Îmbunătățirea condițiilor de odihnă și agrement a populației din oraș    
    proiectului:        
                 
          Parcul orășenesc are circa 60 de ani și este un loc de odihnă și agrement pentru  
          toți locuitorii orașului. Prin intermediul acestui proiect va fi renovată  
    Succintă descriere a   infrastructura parcului: vor fi reabilitate trotuarele din parc, va fi construit un  
      havuz, vor fi reînnoite aleele, gazoanele și clubele de flori din parc. Pe teritoriul  
    proiectului:   parcului va fi construit un pavilion verde. Va fi îmbunătățit sistemul de  
          iluminare în parc. Locuitorii și oaspeții orașului vor avea un loc de odihnă și  
          agrement.  
             
          –   Elaborarea, aprobarea documentației tehnice privind reabilitarea    
    Activităţi necesare:       parcului    
          –   Organizarea activităților de salubrizare a parcului    
          ”Acțiunea verde” pentru salubrizarea parcului    
          –   Îmbunătățirea condițiilor de odihnă și agrement pentru locuitorii și  
    Rezultate aşteptate:     oaspeții orașului  
          –   Îmbunătățirea calității mediului din localitate  
          –   Îmbunătățirea aspectului estetic, cultural al orașului  
    Statutul proiectului:     Proiect inclus în Strategia de dezvoltare socio-economică a or. Leova    
                 
    Responsabil şi potenţiali   APL I, APL II, proiecte investiționale  
    parteneri de implementare:    
               
    Durată estimativă: (luni)     12 luni      
                 
    Costuri estimative:   700 000 lei  
               
    Potenţiale surse de co-finanţare     APL II, Fondul Ecologic Național, agenți economici, programe investiționale.    
    (publice şi private):        
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

Fişă de Proiect 6

 

 

 

    Titlul proiectului:   Modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă  
                 
    Direcția strategică:            
    Obiectivul strategic:     Modernizarea infrastructurii orașului    
        –   Asigurarea populației cu rețea de alimentare cu apă și canalizare    
             
    Măsura:     –   Extinderea rețelei de apeduct    
               
               
    Localizare:   or. Leova, modernizare – cartiere din centru, extindere – cartiere periferice  
               
    Obiectivul general al     Asigurarea populaţiei cu apă potabilă de calitate    
    proiectului:        
                 
          Reţeaua de alimentare, cu o vechime de peste 25-30 ani, necesită o reabilitare  
    Succintă descriere a   urgentă, pentru a asigura o funcţionalitate corespunzătoare. De asemenea  
    proiectului:   pentru realizarea de noi construcţii este necesară extinderea acesteia si mărirea  
          debitului de alimentare.  
             
          1. Studiu de fezabilitate    
    Activităţi necesare:     2. Elaborarea proiectului tehnic    
        3.  Executarea lucrărilor de modernizare şi extindere    
             
          4.  Monitorizarea consumului de apă potabilă    
          5.  Activităţi de protejare a reţelelor de alimentare cu apă potabilă    
          Îmbunătăţirea calităţii apei potabile  
          Reducerea costurilor (pierderilor) de producţie a apei potabile si întreţinere.  
    Rezultate aşteptate:          
          Creşterea calităţii serviciilor  
          Dezvoltarea reţelei de apă potabilă în zonele în care nu există.  
           
    Statutul proiectului:     Proiect inclus în Strategia de dezvoltare socio-economică a or. Leova    
               
    Responsabil şi potenţiali   Primăria oraşului, Consiliul raional, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud,  
    parteneri de implementare:   Agenţii economici,  
             
    Durată estimativă: (luni)     12      
                 
    Costuri estimative:   17 000 000 lei  
               
    Potenţiale surse de co-finanţare     Contribuţii: Fonduri europene; Fondul ecologic, FN  DR, Agenţii economici    
    (publice şi private):        
                 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 


 

La 20 mai 2014, în oraşul Leova a avut loc lansarea oficială a procesului participativ de elaborare a Strategiei locale de dezvoltare durabilă integrată a oraşului Leova în cadrul Proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova. 
Procesul se desfăşoară cu suportul Centrului Contact, în persoana experţilor Silvia Strelciuc şi Mihai Cucereanu. 
La lansarea procesului au participat angajaţii primăriei oraşului; reprezentanţi ai tuturor instituţiilor din oraş, agenţi economici, ONG.
În cadrul primului atelier a fost constituit un Grup de lucru pentru organizarea procesului de planificare strategică, care va colecta informaţii, va analiza date şi elabora proiectul strategiei de dezvoltare locală, va organiza procesul de consultare publică a proiectului, va evalua şi monitoriza procesul de implementare a strategiei.