×
Meniu

ANUNȚ pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii Municipale Î.M. „SPAȚII VERZI LEOVA”

ANUNȚ
pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii Municipale Î.M. „SPAȚII VERZI LEOVA”

17.06.2024 

În temeiul Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, a Hotărârii Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, a Statutului Î.M. ,,SPAȚII VERZI LEOVA” aprobat prin decizia Consiliului local Leova nr. 3.10 din 05 iunie 2024, a Regulamentului de  organizare și desfășurare a  concursului  pentru  funcția  de  administrator a Î.M. ,,SPAȚII VERZI LEOVA” aprobat prin anexa nr. 2, decizia  nr. 3.10 din 05.06.2024 Consiliului local Leova și  constituirea comisiei de organizare și desfășurare a concursului pentru funcția de administrator a Întreprinderii Municipale ,,SPAȚII VERZI LEOVA”, Consiliul Local al orașului Leova, în calitate de fondator, anunță inițierea concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Municipale ,,SPAȚII VERZI LEOVA”.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „SPAȚII VERZI LEOVA” (poate fi accesat la adresa web https://primarialeova.md/).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 01.07.2024, ora 12:00.

Locul depunerii documentelor:
Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii Municipale ,,SPAȚII VERZI LEOVA”, vor fi depuse la sediul Primăriei orașului Leova, aflat pe adresa: or.Leova, str. Unirii nr. 22 sau prin poșta electronică la adresa primaria.leova@apl.gov.md.

Persoane de contact:
Secretarul comisiei de concurs, Alina ROȘCA.
Nr. tel. 067749709;
Președintele comisiei de concurs, Alexandru BUJOREAN.

Dosarul poate fi depus la sediul Primăriei orașului Leova în intervalul orelor 08:00 – 17:00, în zilele de luni – vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare (nelucrătoare), sau pe adresa electronică la orice oră până la data și ora indicată mai sus pentru termenul limită de depunere a documentelor.

Atribuțiile funcției
Administratorul va îndeplini funcțiile prevăzute pentru acesta de legislația în vigoare și de statutul Întreprinderii Municipale ,,SPAȚII VERZI LEOVA” (poate fi accesat la adresa web https://primarialeova.md/ sau poate fi solicitat la secretarul/președintele Comisiei de concurs). Atribuțiile de bază:
a) va reprezenta interesele întreprinderii în raport cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept;
b) va asigura integritatea, valorificarea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii și a bunurilor transmise în gestiune de fondator;
c) va încheia contracte, va elibera procuri, va deschide conturi în bănci, va angaja personalul întreprinderii;
d) va asigura executarea deciziilor Fondatorului și ale Consiliului de Administrație al întreprinderii;
e) va prezenta trimestrial Consiliului de Administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii;
f) va prezenta Fondatorului și Consiliului de Administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, cât și raportul comisiei de cenzori;
g) va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
h) va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;
i) va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, Regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de Administrație.

Cerințe față de candidați:
Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:
a) cunoaște limba română (cunoașterea altor limbi este un avantaj);
b) deține studii superioare sau echivalentul lor;
c) a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
d) posedă competențe manageriale de planificare strategică şi funcțională, de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice, materiale, etc;
e) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
f) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
g) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
h) nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
a) formularul de participare (modelul atașat la anunț);
b) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
c) curriculumul vitae (CV);
d) copia buletinului de identitate;
e) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
f) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
g) certificatul medical formularul medical cu nr.086/e sau declarație pe proprie răspundere (în formă liberă) că este apt de muncă, în acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător;
h) cazierul judiciar;
i) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;
j) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate;
k) declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii (modelul atașat la anunț);
l) copii de alte relevante documente la dorința candidatului.
Notă:
Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Primăriei până la data şi ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

Termen de contractare
Candidatul, selectat de către comisie, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

BIBLIOGRAFIE

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 • Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Legea nr. 121/2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice;
 • Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 • Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 • Legea nr.105-XV din 13.03.2003, privind protecția consumatorilor;
 • Legea 436/2006 cu privire la administrația publică locală;
 • Legea 1402/2002 cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală;
 • Hotărârea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
 • Hotărârea Guvernului nr. 484/2019 privind aprobarea unor acte normative
  care asigură funcționarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderile de stat și municipale.