×
Meniu

Anunţ repetat pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Grădiniţei de Copii Nr.1 Albinuța

Primăria or. Leova anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Grădiniţei de Copii Nr.1 Albinuța din orasul Leova.

La concurs pot participa persoanele care:

 1. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 2. au studii superioare universitare pedagogice şi vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
 3. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani;
 4. cunosc limba română;
 5. sunt apți din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 6. nu au antecedente penale;
 7. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

Pentru participare la concurs, candidaţii urmează să depună, în termen de 30 zile calendaristice, următoarele acte obligatorii:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile actelor de studii;
 4. copia actelor ce atestă vechimea în activitatea didactică;
 5. curriculum vitae;
 6. certificatul medical, din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului;
 9. Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/international;
 10. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Concursul se va desfășura în 4 etape:   

 1. verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
 2. evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale conform Instrucţiunii aprobată de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii;
 3. evaluarea curriculum vitae;
 4. interviul.

Concursul  se va organiza și desfăşura în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director-adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul MEC nr. 163 din 23 martie 2015 (Monitorul Oficial nr. 124-130 din 22 mai 2015). Dosarele de participare la concurs urmează a fi depuse la adresa: sediul Primăriei or. Leova, str. Unirii nr.22, bir.3, sau prin e-mail: leovaprimaria@gmail.com. Data limită de depunere a dosarului de concurs – 20 iunie 2023 inclusiv, ora 17.00. Pentru oferirea informaţiilor suplimentare apelaţi la nr. de tel. (0263) 2-35-03.