×
Meniu

Anunţ cu privire la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

…………………Primăria oraşului Leova………………

autoritatea  publică

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

 – specialist în domeniul planificare– 1 funcție temporar vacantă

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul primăriei or. Leova, str. Unirii, nr.22.

Contacte: telefon: 02632-22-06

Scopul general al funcţiei:

  • Reglementarea administrării bugetului sub aspectul respectării clasificației bugetare și a legislației bugetar fiscal

Sarcinile de bază: conform fișei postului

Condiţiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;

posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

capacitate deplină de exerciţiu;

nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

este aptă, din punct de vedere a sănătăţii conform certificatului medical;

are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă respectivă funcţiei;

nu are antecente penale;

nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii în termenul indicat mai jos depun personal dosarul de concurs care conţine:

formularul de participare conform regulamentului

copia buletinului de identitate

copiile diplomelor de studii superioare

copia carnetului de muncă

certificatul medical

cazierul juridiciar.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Bibliografie;

– Constituţia Republicii Moldova;
– Codul Fiscal al Republicii Moldova ;
– Legea contabilităţii, nr. 113-XVI din 27.04.2007 ;
– Legea privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003;
– Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
– Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
– Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008;
– Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
– Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02.2008;
– Legea cu privire la combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25.04.2008;
– Codul administrative 2018
– Legea privind contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;
 

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs – 22 martie 2022,inclusiv, ora 17.00