Rapoartele primarului

Raportul Primarului orașului Leova

pentru anul 2017

Activitatea Primăriei orașului Leova, în anul 2017, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, de planul de dezvoltare strategică a oraşului Leova şi programul de activitate a consiliului orăşănesc.

Specialiştii din aparatul primăriei, au întreprins măsurile necesare în vederea executării deciziilor Consiliului orăşenesc, asigurînd elaborarea proiectului de buget pentru anul 2017, prezentarea spre aprobare şi executare;

– Bugetul primăriei pentru anul 2017 a fost aprobat la partea de venituri în mărime de 13978,7 mii lei ( inclusiv mijloace speciale), precizat 16637,0 mii lei ( cu 2658,3 mii lei sau cu 16,0 % mai mult de cel planificat).

– Veniturile totale încasate la contul primăriei (la situația 31.12.2017) constituie 16692,3 mii lei, sau 101,3 %:

– inclusiv veniturile proprii 5693,1 mii lei.

– mijloace transmise de la bugetul de stat 10999,2 mii lei.

Pentru amenajarea oraşului, au fost valorificate mijloacele financiare în sumă de 4717,9 mii lei, inclusiv:

– achitarea serviciilor prestate de Î.M. ,„Salubr-Leova” – 694,4 mii lei;

– pavarea (1260 m²) drumurilor pietonale – 429,0 mii lei;

– reparația 5 platforme depozitare deșeuri – 60,7 mii lei;

– reparația 2 selectoare de acumulare ape pluviale – 36,4 mii lei;

– restabilirea canalului (centurii) de evacuare ape pluviale – 32,0 mii lei;

– plombarea străzilor și marcajul rutier – 739,6 mii lei;

– reparaţia şi intreţinerea străzilor (lucrări de reprofilare) – 1759,6 mii lei;

– construcția rețelei de iluminare stradală – 162,9 mii lei;

– investiţii capitale în construcţia reţelelor de apeduct – 100,0 mii lei;

– construcția cimitirului orășănesc – 473,5 mii lei;

– demontarea tunelului apartamente sociale – 76,2 mii lei;

– plantarea copacilor – 2,3 mii lei;

– instalarea semnelor rutiere – 50,7 mii lei;

– alte cheltuileli pentru amenajarea oraşului (reparația semnelor rutiere, instalarea şi repararea scaunelor, cheltuieli de proiectare și expertiză, altele) – 97,6 mii lei.

Au fost alocate surse financiare pentru:

– Reparaţia instituţiilor 489,1 mii lei (reparaţii curente şi capitale: sediul primăriei – 30,00 mii lei (sala de ședințe), Grădiniţa nr.1 – 147,2 mii lei (contribuția FISM), Grădiniţa nr.2 – 93,1 mii lei (rețele termice interne); Școala sportivă – 190,0 mii lei (acoperiș și fațada clădirii); Casa de cultură – 41,0 mii lei; Casa de creaţie – 5,2 mii lei; Centrul ”Speranța” – 130,0 mii lei (reparația acoperș); )

– Activităţile culturale ( tineret şi sport ) – 143,7 mii lei;

Amenajarea oraşului: la capitolul salubrizare, inverzire, reparaţie întreţinerea şi iluminarea străzilor reprezintă obiectivele prioritare.

Pentru perioada 2018, aparatul primăriei oraşului Leova, împreună cu primarul Vitalie Gargaun au ca obiectiv următoarele activităţi :

  • Asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor din teritoriu pe parcursul întregului an bugetar;

  • Extinderea şi reabilitare reţelelor de apeduct şi canalizare;

  • Implementarea proiectelor GIS: ”Sporirea eficienței energetice a L.T. Constantin Spătaru din orașul Leova” – circa 46,5 mln lei și ”Îmbunătățiea serviciilor de canalizare în or. Leova” – circa 48,7 mln lei.

  • Executarea proiectului ”Consolidarea și amenajarea malurilor canalului de scurgere a apelor pluviale din orașul Leova”, circa 3,0 mln lei;

  • Reparaţia şi întreţinerea străzilor – circa 1564,0 mii lei;

  • Construcția continuă a Cimitirului nou orășenesc – 324,0;

  • Iluminarea stradală pe tot teritoriul oraşului – 180,0 mii lei;

  • Atragerea investiţiilor prin intermediul diferitor proiecte;

  • Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlociu.

  • Asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii municipale care prestează servicii populaţiei.