×
Meniu

Rapoartele primarului

Raportul Primarului orașului Leova

pentru anul 2017

 

Activitatea Primăriei orașului Leova, în anul 2017, s-a desfășurat în   conformitate cu prevederileLegii  nr.436-XVI din 28.12.2006, privind administraţia publică locală, în corespundere cuprevederilelegislaţieiînvigoare, de planul de dezvoltarestrategică a oraşuluiLeovaşiprogramul de activitate a consiliuluiorăşănesc.

Specialiştii din aparatul primăriei, au întreprins măsurile necesare în vederea executării deciziilor Consiliului orăşenesc, asigurînd elaborarea proiectului de buget pentru anul 2017, prezentarea spre aprobare şi executare;

–  Bugetul primăriei pentru anul 2017  a fost aprobat la partea de venituri în mărime de  13978,7  mii lei ( inclusiv mijloace speciale), precizat 16637,0 mii lei ( cu 2658,3 mii lei sau cu 16,0 % mai mult de cel planificat).

– Veniturile totale încasate la contul primăriei (la situația 31.12.2017) constituie                         16692,3 mii lei, sau 101,3 %:

–  inclusiv veniturile proprii                                        5693,1 mii lei.

–  mijloace transmise de la bugetul de stat                10999,2 mii lei.

Pentru amenajarea oraşului, au fost valorificate mijloacele financiare în sumă de 4709,00  mii lei, inclusiv:

–  achitarea serviciilor prestate de Î.M. ,„Salubr-Leova” –   688,5  mii lei;

– pavarea (1260 m²)  drumurilor pietonale – 429,0 mii lei;

– reparația 5 platforme depozitare deșeuri  – 60,7 mii lei;

– reparația 2 selectoare de acumulare ape pluviale – 36,4 mii lei;

– restabilirea canalului (centurii) de evacuare ape pluviale – 32,0 mii lei;

– plombarea străzilor și marcajul rutier –  739,6 mii lei;

–  reparaţia şi intreţinerea străzilor (lucrări de reprofilare)  – 1759,6 mii lei;

–  construcția rețelei de iluminare stradală –  162,9  mii lei;

–  investiţii capitale în construcţia reţelelor de apeduct – 100,0 mii lei;

– construcția cimitirului orășănesc – 473,5 mii lei;

– demontarea tunelului apartamente sociale – 76,2 mii lei;

– plantarea copacilor – 2,3 mii lei;

– instalarea semnelor rutiere – 50,7 mii lei;

– alte cheltuileli pentru amenajarea oraşului (reparația semnelor rutiere, instalarea şi repararea scaunelor, cheltuieli de proiectare și expertiză,  altele)  – 97,6   mii lei.

Au fost alocate surse financiare pentru:

– Reparaţia instituţiilor  489,1 mii lei (reparaţii curente şi capitale: sediul primăriei – 30,00 mii lei (sala de ședințe), Grădiniţa nr.1 – 147,2 mii lei (contribuția FISM),  Grădiniţa nr.2 – 93,1 mii lei (rețele termice interne); Școala sportivă –  190,0  mii lei (acoperiș și fațada clădirii); Casa de cultură – 40,0 mii lei; Casa de creaţie – 5,2 mii lei;  Centrul ”Speranța” – 130,0 mii lei (reparația acoperș);   )

– Activităţile culturale ( tineret şi sport )  –   82,0   mii lei;

Amenajarea oraşului: la capitolul salubrizare, inverzire, reparaţie  întreţinerea şi  iluminarea străzilor reprezintă obiectivele prioritare.

Pentru perioada 2018, aparatul primăriei oraşului Leova, împreună cu primarul,au ca obiectiv următoarele activităţi :

  • Asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor din teritoriu pe parcursul întregului an bugetar;
  • Extinderea şi reabilitare reţelelor de apeduct şi  canalizare;
  • Reparaţia şi întreţinerea străzilor;
  • Construcția continuă a Cimitirului nou orășenesc;
  • Iluminarea stradală pe tot teritoriul oraşului;
  • Atragerea investiţiilor prin intermediul diferitor proiecte;
  • Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlociu.
  • Asigurarea activităţii eficiente a întreprinderii municipale care prestează servicii populaţiei