Serviciile nu au fost achitate. Pentru activarea paginii web,
Vă rugăm să luați legătura cu administratorul.

×
Meniu

ANUNȚ / INVITAȚIE DE PARTICIPARE

337-02/1-24 din 06.03.2017

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

fara publicare

Formatul documentului nu va fi modificat

1.    Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Leova

2.    IDNO: 1007601004135

3.    Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi fara publicare

4.    Obiectul achiziției: Amenajarea trotuarului str.St.cel Mare or.Leova

5.    Cod CPV: 45453000-7

6.    Data publicării anunțului de intenție: 09.03.2017

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Amenajarea trotuarului str.St.cel Mare or.Leova

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primaria or.Leova

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

7.    Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

8.    Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri fara publicare privind executarea următoarelor lucrări:

 

 

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 45453000-7 Amenajarea trotuarului str.St.cel Mare or.Leova

 

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari
2 Decaparea de îmbrăcăminte cu stratul de pînă la 3 cmgrosime, betoane asfaltice 740,00 Conform listei cantitatilor de lucrari
3 Desfacerea de bordure de piatră sau de beton de orce dimensiune, așezate pe beton m 18,50 Conform listei cantitatilor de lucrari
4 Bordur pt.trotuar așezat pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fondație de beton clasa C 5/4 de cca.15 cmgrosime cu rosturile umplute cu mortar m 326,00 Conform listei cantitatilor de lucrari
5 Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat aașezat pe un strat din amestic uscat de ciment si nisip, în proprție 1:3, rostuit cu amestic uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm 690,00 Conform listei cantitatilor de lucrari

 


 1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate
  .
 2. Tipul contractului: De antrepriză.
 3. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni
 4. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12.2017
 5. Locul executării lucrărilor: Primaria Leova or.Leova
14.   Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga

15.  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic pret      

16.   Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic, precum şi ponderile lor:

a)       

b)      ________________________________________________________________________

c)      ________________________________________________________________________

17.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18.  Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea
1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
2 Devizele locale aferente ofertei Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da
3 Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
4 Licenta de activitate Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
5 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
6 Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
7 Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
8 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Da
9 Alte cerinte Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate

 

19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova or.Leova

b)     Adresa: or.Leova str.Unirii 22

c)      Tel: 0(263)2-31-29

d)     Fax: 0(263)2-22-06

e)      E-mail:liliana.prim2010@mail.ru

f)      Numele şi funcţia persoanei responsabile ;sp.Turcanu Liliana

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: www.Primaria Leova.md

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

 

20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

a)     Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

–          pînă la: 10.00________________________________________

–          pe: 24.03.2017 ______________________________________________________________

b)     Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor] Primaria Leova or.Leova str.Unirii 22

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

–          Garanție bancară sau

–          Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]:   Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]:   Nu se cere

a)      Nu se cere.

b)      Societate pe acţiuni

c)      Societate cu răspundere limitată

d)     Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 199990,00 lei.

Denumirea autorităţii contractante: Primaria or.Leova

DNO: 1007601004135

TTip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi fara publicare

OObiectul achiziției: Amenajarea trotuarului str.St.cel Mare or.Leova

CCod CPV: 45453000-7

Data publicării anunțului de intenție: 09.03.2017

 

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Amenajarea trotuarului str.St.cel Mare or.Leova

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primaria or.Leova

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local

Modalităţi de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri fara publicare privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 45453000-7 Amenajarea trotuarului str.St.cel Mare or.Leova

 

Proiect 1 Conform listei cantitatilor de lucrari
2 Decaparea de îmbrăcăminte cu stratul de pînă la 3 cmgrosime, betoane asfaltice 740,00 Conform listei cantitatilor de lucrari
3 Desfacerea de bordure de piatră sau de beton de orce dimensiune, așezate pe beton m 18,50 Conform listei cantitatilor de lucrari
4 Bordur pt.trotuar așezat pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fondație de beton clasa C 5/4 de cca.15 cmgrosime cu rosturile umplute cu mortar m 326,00 Conform listei cantitatilor de lucrari
5 Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat aașezat pe un strat din amestic uscat de ciment si nisip, în proprție 1:3, rostuit cu amestic uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm 690,00 Conform listei cantitatilor de lucrari

 

 

 

 1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
 2. Tipul contractului: De antrepriză.
 3. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 2 luni
 4. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12.2017
 5. Locul executării lucrărilor: Primaria Leova or.Leova