×
Meniu

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Nr.21-02/1-24 din 03.01.2017

  ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

 

1.  Denumirea autorităţii contractante: Primaria Leova

2.  IDNO: 1007601004135

3.  Tip procedură achiziție: COPF

4.  Obiectul achiziției:     Materiale de uz gospodaresc si rechizitte de birou  ___

5.  Cod CPV: 30100000_-0

 

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Materiale de uz gospodaresc si rechizitte de birou  ______________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor    __Primaria Leova_______________________________

[denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017, este alocată suma necesară din: _bugetul local____________________________________.

[sursa banilor publici]

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

 

 

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 30100000-0 Praf de spalat automat 8 kg buc 24 Ambalat in cutii a cite 8 kg
2 30100000-0 Praf de spalat manual 0.4 buc 243 Ambalat 0.4 kg
30100000-0 Gel p/u vesela 0.5 buc 350 Gel lichd de 0,5l
30100000-0 Bureti vesela buc 100 Ambalate a cite 3 buc
30100000-0 Bureti  metal buc 62 Ambalate a cite 3 buc
30100000-0 Solutie de geam buc 65
30100000-0 Praf de bucatarie 0. 5 buc 80
30100000-0 Lavete de bucatarie buc 220
30100000-0 Hirtie egienica buc 1080
30100000-0 Pachete de gunoi buc 40 Cite 10 pac.in bucata
30100000-0 Sapun lichid 5L buc 14 In butelie de 5l
30100000-0 Lichid WC buc 45
30100000-0 Manus de cauciuc buc 250
30100000-0 Inalbitor 1l buc 250
30100000-0 Caldare cu mof buc 35
30100000-0 Maturii buc 120
Rechizite de birou
30100000-0 Hirtie Xerox buc 85 A4 80 g/m²
30100000-0 Crioane simple buc 60
30100000-0 Pixuri buc 150
30100000-0 Corector buc 20
30100000-0 Folii buc 10
30100000-0 Clei buc 20
30100000-0 Caiete 48 foi Buc 40
30100000-0 Caiete registru buc 60
 

Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1 Certificat de inregistrare______ Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
2 Informatii generale despre ofertant___ Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
3 Ultimul raport financiar Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
4 Certificat de la Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa datoriei Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
5 Oferta Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
 
1.  Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea
1 Certificat de inregistrare______ Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
2 Informatii generale despre ofertant___ Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
3 Ultimul raport financiar Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
4 Certificat de la Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa datoriei Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
5 Oferta Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului. Obligatoriu
 

 

2.  Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a)     Denumirea autorităţii contractante: _Primaria Leova______________

b)    Adresa: or.Leova str.Unirii 22___________________________

c)     Tel: _0(263)2-31-29______

d)    Fax: _0(263) 2-22-06     __

e)     E-mail: liliana.prim2010@mail.ru__

f)      Numele şi funcţia persoanei responsabile: Turcanu Liliana____________

 

3.  Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

–         pînă la: 10.00

–         pe: 17.01.2017

–         pe adresa: Primaria Leova

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 

4.  Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut].

 

5.  Termenul de valabilitate a ofertelor: [număr de zile].

 

6.   Garanția pentru ofertă: „Nu se cere”

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:

–         Garanție bancară sau

–         Transfer la contul autorității.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

 

7.  Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

 

8.     Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 97250.00_

 

9.   

Conducătorul grupului de lucru:  Gargaun Vitalie_______________      L.Ș.