×
Meniu

RAPORTUL DE ACTIVITATE A PRIMARULUI ORAȘULUI LEOVA PENTRU ANUL 2013

1780786_487130888065838_1659720260_nÎn activitatea sa atît primăria, cît Consiliul orăşănesc Leova pe parcursul anului 2013 s-au condus de prevederile legislaţiei în vigoare, de programele propii de activitate, planul de dezvoltare strategică a oraşului Leova şi programul de activitate a consiliului orăşănesc, strategia de creştere economică şi reducere a sărăciei.
Fiind la fine de an, respectiv este cazul de a face pe de o parte bilanţurile la cele mai importante obiective care nemijlocit reflectă situaţia la moment, cît şi de a stabili premisele necesare pentru promovarea în continuare a ideilor de dezvoltare a oraşului în toate sferele şi domeniile de activitate.
Consiliul orăşănesc Leova a activat în baza Programului de activitate a consiliului orăşănesc care a fost aprobat la data de 21.12.2012. Au fost petrecute 5 şedinţe a consiliului, la care s-au examinat în jur de 270 chestiuni pe diferite domenii de activitate.
Reieşind din scopul autorităţilor publice locale de administrare a treburilor publice în teritoriu, de satisfacere a intereselor cetăţenilor, inclusiv prin colaborarea şi conlucrarea eficientă între APL şi societatea civilă, periodic, se organizează audienţa cetăţenilor din teritoriu, nemijlocit de către conducerea primăriei şi specialiştii din aparatului primăriei. Au fost audiaţi 731 cetăţeni, inclusiv şi din alte localităţi, cu diverse probleme. Au fost organizate şi desfăşurate în teritoriu, peste 80 întruniri cu locuitorii oraşului, pe tema salubrizarea oraşului, unde au participat conducerea primăriei, a ÎM “Salubr-Leova”, SA “Apă-Canal Leova”, unii consilieri. Au mai fost atraşi la aceste întruniri şi reprezentanţii Serviciului Ecologic şi Centrul de Sănătate Publică, poliţie. Cu regret au participat doar colaboratorii de poliţie. Recunosc că rezultatele nu au fost cele aşteptate, ne-am ciocnit de indiferenţa şi refuzul categoric al cetăţenilor de a achita tariful şi taxa pentru salubrizare, ori de a încheia contracte cu întreprinderea municipală.
În perioada vizată bugetul local a fost aprobat în mărime de 8243,2 mii lei
– Venituri totale încasate – 6592,8 mii lei, inclusiv:
a) venituri proprii – 368 mii lei
b) mijloace transmise de la bugetul de nivelul II (rezervuarul de apă – 119,5 mii lei)
Pentru amenajarea oraşului au fost valorificate mijloace în sumă de 2225,2 mii lei, inclusiv pentru achitarea serviciilor ÎM „Salubr-Leova” – 415,4 mii lei
– iluminarea străzilor – 320 mii lei, au fost iluminate 14 străzi cu lungimea de 5,9 km. S-au executat lucrări de iluminare a parcului orăşenesc, s-a instalat panoul de distribuţie a energieie electrice la piaţa de pe str.Independenţei, fapt care va da posibilitate de efectuat lucrări de iluminare stradală în partea de sud a oraşului.
– La lucrările de reparaţie a drumurilor oraşului, au fost valorificate 923,1 mii lei: inclusiv la plombarea a 16 străzi 849,73 mii lei, reprofilarea şi reparaţia a 4 străzi în pietriş 73,3 mii lei.
– în parcul orăşenesc s-au efectuat lucrăpri de amenajare a terenului pentru joacă a copiilor şi lucrări de amenajare la intrările în parc – 63,0 mii lei.
– s-au executat lucrări de reparaţie şi extindere a reţelei de peduct pe
str.Tighiceanului, Frumuşica, P.Rareş din surse proprii bugetului local – 198
mii lei, canalizarea pentru apele pluviale pe str.Unirii – cca 60,0 mii lei.
– s-au efectuat lucrări de proiectare a cimitirului nou, pe o S – 17,76 ha.
– s-a elaborat documentaţia de proiect a clădirii „maternităţii nefinalizate” în cadrul proiectului de construcţie a locuinţelor sociale faza II.
– s-a finalizat proiectul „Educaţia incluzivă a copiilor preşcolari din R.Moldova”, susţinut financiar de Agenţia de dezvoltare din R.Cehia. Costul proiectului este 200,0 mii euro, sau 3,4 mln lei. Parteneri importanţi în cadrul proiectului sunt APL de nivelul II şi I care vor asigura durabilitatea prin contribuţia la renovarea clădirilor şi susţinerea salarizării specialiştilor care activează, dar au contribuit şi financiar la achitarea lucrărilor care au apărut suplimentar pe pacrursul implementării proiectului în sumă de 370,0 mii lei, inclusiv 150,0 mii lei APL II.
S-au efectuat reparaţii curente şi capitale a instituţiilor subordonate – 581 mii lei; activităţi culturale – 20,08 mii lei; alte activităţi din domeniul educaşional cultural – 61,4 mii lei.
Pe parcursul anului 2013 au fost eliberate 53 certificate de urbanism pentru proiectarea obiectelor social culturale, locuinţe; eliberate 33 autorizaţii de construire. Au fost construite şi date în exploatare case particulare cu S totală 778 m2. La capitolul gestionarea spaţiului locativ cu multe nivele situaţia a rămas aceeaşi, locuitorii nu doresc să constituie asociaţii a proprietarilor de locuinţe pentru o mai bună gestionare a blocurilor.
După cum se ştie economia, bugetul oraşului se bazează pe ramurile agriculturii, comerţului cu amănuntul, prestarea serviciilor şi cu regret mai puţin a industriei prelucrătoare de materie primă.
Rolul principal al autorităţii publice locale este de a creea condiţii favorabile agenţilor economici, persoanelor fizice care doresc să practice pe teritoriul oraşului activitatea de antreprenoriat, în limita cadrului legal aprobat. Acest fapt presupune în primul rînd dezvoltarea infrastructurii şi anume prin: asigurarea terenului cu reţele inginereşti: gaz, apă canalizare, energie electrică, drumuri ş.a.
În teritoriul primăriei activează: 1 cooperativă de consum, 4 societăţi pe acţiuni şi 67 SRL, 77 – întreprinderi individuale; 60 gospodării ţărăneşti şi 202 persoane fizice care activează în bază de patentă.
Agricultură:
Primări dispune de 1284 ha teren arabil: SA “OIC” – 282 ha; SA “Leovin” – 311 ha; SRL “Filcoc” – 54 ha; SRL “Rudon Grup” – 105 ha; GŢ – 532 ha. De pe cele 1535 ha a culturilor grăunţoase din prima grupă s-au recoltat 2155 tone. În anul 2013 nu au fost prelucrate 32 ha, pentru anul 2014 au rămas la moment 340 ha zăble.
Domeniul protecţiei sociale: unul din obiectivile principale este asigurarea
drepturilor sociale ale cetăţenilor. Acţiunile întreprinse şi serviciile prestate
permanent, sunt direcţionate spre acordarea unui sprijin social esenţial pentru reabilitarea în societate a persoanelor din categoriile social defavorizate.
Pe parcursul anului 2013, în colaborare cu Direcţia Asistenţă Socială, agenţii economici din teritoriu, au fost întreprinse măsuri concrete de susţinere socială şi morală a unor persoane din aceste categorii, în cadrul desfăşurării acţiunilor consacrate diferitor date comemorabile: Ziua participanţilor la acţiunile de luptaă din Transnistria, Afganistan, 9 mai – Ziua Victoriei, ziua persoanelor în etate, ziua invalizilor – 3 decembrie ş.a.
La moment, în teritoriul primăriei Leova sunt înregistraţi 3000 beneficiari de pensii, invalizi gradul I , gradul II şi gradul III, 27 participanţi la cel de al II război mondial şi văduve, participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan – 27, conflictul militar din Transnistria – 110, Cernobîl – 6 persoane.
Autorităţile publice, instituţiile şi întreprinderile cu diferite forme de proprietate, în marea lor majoritate au creat condiţii necesare pentru accesul liber al invalizilor la edificiile publice.
Ţin să menţionez că în teritoriul primăriei continuă să activeze o cantină socială unde benificiază de prînz cald, zilnic 35 de persoane. În present 9 lucrători sociali prestează servicii de îngrijire socială la domiciliu a 63 persoane social defavorizate.
La întrare în sediul primăriei la primul nivel, pentru comoditatea deservicii beneficiarilor şi evitarea deplasării acestora prin diferite birouri, este amplasat biroul a doi asistenţi sociali, care deserves beneficiarii, astfel că aceştea nu sunt nevoiţi să meargă prin toate birourile.
Ca parte integrală a sistemului de asistenţă socială este asistenţa socială a copilului şi familiei. Întru susţinerea şi integrarea socială a copiilor din categoriile nominalizate s-au întreprins unele acţiuni de susţinere materială şi socială. În anul bugetar curent, familile cu venituri mici au beneficiat de ajutoare materiale distribuite de către fondul de susţinere socială a populaţiei.
Sănătate: În teritoriul primăriei or. Leova activează instituţia medico sanitară publică Spitalul Raional Leova care pe parcursul anului 2013 a înregistrat unele rezultate pozitive în domeniul consolidării sistemului de sănătate, reabilitarea sistemului de asistenţă medicală primară şi urgenţă, optimizarea fondului de paturi în spital. În ultimul timp s-au efectuat reparaţii capitale şi procurarea parţială a utilajului medical performant. Potenţialul uman al serviciului public de sănătate a rămas practic neschimbat menţinîndu-se acelaşi deficit în asigurare cu cadre medicale. Analiza schimbărilor demografice în oraş pentru anul 2013 constată un spor negativ.

ÎNVĂŢĂMÎNT: În anul 2013, în subordinea APL nivelul I au rămas instituţiile preşcolare şi extraşcolare. Pe parcursul anului, au activat cu finanţare de la bugetul local de nivelul I: centrul de creaţie a copiilor, staţia ecologică, şcoală sportivă, două grădiniţe de copii, stadionul orăşenesc. S-au întreprins măsuri concrete pentru a asigura buna funcţionare a instituţiilor respective pe toată perioada anului. Prin intermediul Fondul de investiţii sociale din Moldova, APL de nivelul I şi II, părinţilor a fost implementat cu succes proiectul reparaţia a două grădiniţe de copii, liceului teoretic M Eminescu – costul total al proiectului fiind de 2,8 milioane lei, unde au fost reparate încăperile, schimbate ferestrele, uşile, reparate blocurile sanitare. La grădiniţa nr.1 concomitent a foste realizat alt proiect în valoare de 200,0 mii euro care a prevăzut şi dotarea cu unventar şi jucării pentru copii.
Cultura: la acest capitol se observă o îmbunătăţire a activităţii instituţiilor
culturale. Pe parcursul anului bugetar au fost organizate şi petrecute un şir de activităţi culturale cum ar fi: Sărbătorile de iarnă, ziua internaţională a femeilor, Hramul oraşului, acţiuni cultural sportive şi altele.
Ordinea publică: Un compartiment nu mai puţin important în activitatea APL constituie asigurarea şi menţinerea ordinii publice. La acest compartiment în teritoriul oraşului, pe parcursul anului 2013 au fost îregistrate 119 infraţiuni dintre care 97 au fost descoperite, ce constituie 81 %. Cele mai multe infracţiuni ţin de sustragerea proprietăţii private şi de stat. Garda populară cu regret nu mai activează. Este cert faptul că la capitolul respectiv avem multe de făcut.

Ţin să menţionez că în activitatea sa APL şi pe viitor va depune toate eforturile pentru a realiza acele sarcini care ne stau în faţă noastră şi anume:
Asigurarea şi buna funcţionare a instituţiilor din teritoriu
Extinderea şi reabilitare reţelelor de apeduct şi canalizare
Reparaţia şi întreţinerea străzilor
Iluminarea stradală pe tot teritoriul oraşului
Atragerea investiţiilor prin intermediul diferitor proiecte
Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlociu.
Acestea sunt doar unele din cele mai importante sarcini pe viitor a APL de nivelul I.